پروژ اجرای عملیات سنگی ملاتی از حوزه آبخیز سیاه خور شهرستان اسلام آباد
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/Image_00008.jpg