پروژه نگهداری ،حراست ،حفاظت و دیدبانی از فضای باز منابع طبیعی
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/Image_00012.jpg