پروژه آبرسانی ،احداث آتش بر و ایاب و ذهاب پروژهای عمرانی منابع طبیعی و آبخیزداری
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/Image_00013.jpg