فراخوان انتخاب سرمایه گذار
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/سرمایه گذار.pdf