فراخوان مناقصه نوبت دوم
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/image3707.pdf