فراخوان مناقصه
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/image3702.pdf