مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/image3701.pdf