معاونت آبخیزداری
همكاران اين بخش:

معاونت آبخيزداري:الهيار محمدي

 رئيس اداره مطالعات:سياوش الهي

رئيس اداره اجرا: غلامرضا چامه

رئيس اداره ارزيابي:مراد نجفي

شرح وظایف آبخیزداری

 -تهيه شناسنامه طرحها، تنظيم پروژه هاي پيشنهادي ساليانه برای اخذ اعتبار مورد نياز در بخش مطالعه و اجرا، انجام پيگيري هاي مربوطه، تنظيم اولويت بندي نياز اعتباري پروژه هاي پيشنهادي جديد با هماهنگي طرح و برنامه اداره كل و معاونت آبخیزداری سازمان.

 

 -نظارت و بررسي طرحهاي مطالعاتی و اجرایی ملی و استاني مصوب، انجام بازديدهاي فني و تهيه گزارشهاي مورد نياز و ارائه نظرات فني.

 -ارزيابي روند تغييرات سيل خيزي، تغييرات حاصل در ميزان فرسايش اراضي، تغييرات بهره برداري از اراضي، زمین لغزشها، حرکات توده ای و مسائل مربوط به شناسایی و پهنه بندی در حوزه هاي آبخيز استان و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در راستای طرح تهیه اطلس جامع آبخیزداری کشور.

 ذخيره سازي اطلاعات حوزه های آبخيز استان در سيستم GIS- .

 -پيگيري برنامه هاي آموزشي و ترويجي و سياستهاي اجرايي برای مسئولین استانی، ملی و آبخیزنشینان و برنامه ريزي جهت تشكيل گردهمايي ترويجي، تهيه موضوعات تبليغي ترويجي جهت توسعه فرهنگ آبخيزداری.

-تلاش در جهت رفع مشكل تخصيص طرحها و رفع مشكلات جذب تسهيلات بانكي.

چاپ | ارسال به ديگران |