اداره استعدادیابی
اداره استعداديابي
 
 شرح وظائف اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي :
 
 - شناسايي و استعداد يابي اراضي ملي و دولتي
 
- تخصيص اراضي ملي و دولتي به مديريت امور اراضي
 
- واگذاري اراضي ملي و دولتي به دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي موضوع تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 
-  تفكيك اسناد اراضي واگذار شده به مديريت امور اراضي به منظورانتقال آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي
 
- تعيين تكليف اراضي موضوع ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري
 
- تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي حريم قانون شهرها با سازمان مسكن و شهرسازي
چاپ | ارسال به ديگران |