پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، مراتع و آخیزداری کشور - اداره مهندسی
اداره مهندسی
شرح وظایف اداره فنی مهندسی
 
 
1-   نقشه برداری طرح تفکیک انفال بمنظور تفکیک اراضی مستثنیات ( اراضی اشخاص ) از منابع ملی
 
2-     رقومی سازی نقشه های سنواتی و ژئوکد کردن آنها
 
3- موزائیک سازی نقشه های اجرای قانون بر روی نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000و تشخیص مناطق گپ و تداخل در نقشه ها
  
4-   باز نگری و اصلاح نقشه های سنواتی
 
5- اصلاح نقشه های اجرای قانون بر اساس آرای کمیسیون ماده واحده و آرای دادگاهها وهمکاری با اداره حقوقی واداره ممیزی در تمام مراحل کار
 
6- تفسیر عکسهای هوایی وتصاویر ماهواره ای در رابطه با سابقه  تصرف( زراعت – باغ – مسکونی )
 
7- تهیه و تکمیل نقشه ها جهت صدور سند مالکیت اراضی و حاکمیت دولت ( 13 – 39) با مقیاسهای مختلف وهمکاری تنگاتنگ با اداره ممیزی
 
8- تهیه نقشه های قطعات واگذاری بر روی نقشه های مادر و تحویل و تحول آن با توجه به مجاورین و انجام هماهنگی های لازم با مدیریت امور اراضی
 
  9-    تهیه نقشه های تجاوزی و همکاری با اداره حفاظت و یگان حفاظت
10- مشاوره در تهیه گیرنده های  GPS وتشکیل کلاسهای  آموزشی لازم جهت  بر داشت و تخلیه و ترسیم و نظارت بر عملکرد در سطح استان
 
 11-   عضو اصلی کمیته فنی ممیزی و پیگیری مصوبات مربوطه( نظارت واجرا)
 
12-عضو اصلی و دبیر کمیته حفاظت از نقشه جات متشکل ازاداره فنی مهندسی ، معاونت حفاظت وامور اراضی ، معاونت فنی ، اداره حراست و اداره ممیزی
 
 13- تهیه نقشه های حوضه استحفاظی شهرها مطابق با نقشه اصلی سازمان مسکن
 
      و شهرسازی و بهنگام نمودن آن
 
 14 -تهیه نقشه اراضی ملی در محدوده شبکه کانالها ودریاچه ها ی احداثی سازمان
   
  اب منطقه ای (تلفیقی از مجموع چند نقشه )
 
15-ارائه خدمات فنی و مهندسی در رابطه با طرحهای اجرایی شامل تهیه نقشه  مقاطع طولی وعرضی  وتوپوگرافی پیاده نمودن خطوط تراز
 
 16 -همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا در رابطه با اراضی
 
 17-تهیه نسخ مشابه نقشه های اجرای قانون جهت شهرستانهاوادارات فنی
 
18- استفاده کامل و همه جانبه از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000با استفاده از نرم افزار   MICROSTATION و همچنین تبدیل به فرمتهای مورد نیاز و تهیه خروجی در مقیاسهای مختلف جهت کنترل و استفاده در اجراء
 
 19- امور ساختمان بررسی نیازها،تهیه نقشه احداث مرمت ونگهداری  و تکمیل وارتباط با واحد ساختمانی دفتر فنی مهندسی سازمان
 
20 – همکاری در تشکیل سمینارها ،همایشها، کارگاهها ونمایشگاههای نقشه برداری وشرکت در انها
 
 21 – همکاری در جذب نیروهای نقشه بردار واموزش انها وبررسی نیازهای شهرستانها
 
22- تهیه نقشه منابع طبیعی (پوشش گیاهی) با استفاده از تصاویرماهواره ای درمقیاس 1:100000با20 پارامتر مختلف شامل عوارض مرتعی ،جنگلی ،بیابانی و...
 
 23- تهیه نقشه سامانهای عرفی استان وانعکاس آن برروی نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000
 
24- تهیه نقشه های حفاظتی بر اساس نظر اداره حفاظت
 
 25- تهیه بانک اطلاعات منابع طبیعی شامل:
 الف – بایگانی محرمانه
 ب- نقشه های رقومی
 ج- موزائیک نقشه های توپو گرافی استان با مقیاس 1:25000
 د- نقشه تیپهای مرتعی استان
ه – نقشه خاکهای استان
و- نقشه کاربری فعلی اراضی استان
ز- نقشه کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان
ح- نقشه ژئومرفولژی استان
 ط- نقشه محصولات فرعی مراتع استان
ی- نقشه قابلیت کشت صنوبر در اراضی حاشیه رودخانه
 ک- نقشه تاغزارهای استان و بهنگام سازی آن
 ل- نقشه کانونهای بحرانی آفات و بیماریهای استان
  م- نقشه کانونهای بحرانی آتش سوزی استان
    ن- نقشه انعکاس قطعات واگذاری استان بر روی نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000با استفاده از گیرنده های GPS بمنظور بررسی وضعیت موجود وبرنامه ریزی جهت اینده
 
26 – بهنگام سازی وبازنگری ادواری اطلاعات رقومی موجود در بانک اطلاعات (پایگاه داده)
 
27- همکاری با سازمان مدیریت برنامه ( درزمینه GIS و آمایش سرزمین )
 
28- همکاری با ادارات فنی در رابطه با مطالعات موضوعی جنگل ، مرتع،و بیابان و ارائه خدمات     GIS و   GPS به آنها
 
29 – شرکت در سمینارها وهمایشها ونشستهای علمی  بمنظور انتقال پیشرفتهای جدید فن اوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS)
 
30 – همکاری با دانشجویان دانشگاهها در راستای تهیه پایان نامه های کارشناسان ارشد واموزش دانشجویان
 
31 – برگزاری کارگاههای تخصصی وکلاسهای اموزشی در زمینه سامانه های اطلاعات جغرافیایی ونرم افزارهای مربوطه بمنظور تقویت توان علمی وفنی کارشناسان
 
32 – استفاده از تصاویر ماهواره ای رقومی در تفسیر پدیده های مختلف  در راستای تهیه نقشه های موضوعی
چاپ | ارسال به ديگران  |