"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
برنامه ها و فعالیت های منابع طبیعی

با توجه به روند تخریب جنگلهای غرب و زاگرس و کسب نتایج مطلوب در زمینه های کشت گونه های بومی و حفاظت وحمایت از عرصه های جنگلی در راستای افزایش در هکتار تاج پوشش و بهبود وضعیت کمی و کیفی جنگل طرح جنگل کاری و توسعه فضای سبز در رأس فعالیتهای بخش جنگل می باشد که پروژهای ذیل شامل می گردد.

 • طرح صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس
 1. غنی سازی جنگل
 2. پیشگیری از حریق
 3. کمربند حفاظتی (خط تنسیق)
 4. کشت گیاهان دارویی – صنعتی
 5. گشت و مراقبت
 6. تغییر الگوی مصرف سوخت (تأمین سوخت فسیلی)
 7. ایجاد پایگاه حفاظتی
 • طرح جنگل کاری و توسعه فضای سبز و احداث پارک جنگلی
 1. تولید نهال
 2. جنگل کاری و توسعه درخت کاری
 3. طرح نهضت سبز
 4. توسعه صنوبرکاری
 5. احداث پارک جنگلی
چاپ | ارسال به ديگران |