"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
ساختار سازماني
ساختار سازماني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه:
ساختار سازمانی اداره کل تشکیل شده است از مدیر کل و 4 معاونت به شرح ذیل:
1.       معاونت برنامه ریزی ، توسعه مديريت و منابع
2.       معاونت فنی
3.       معاونت حفاظت و امور اراضي
4.       معاونت آبخيزداري
5.      فرمانده یگان حفاظت 
ادارات:
 مديريت عملكرد -حراست -  ترویج و مشارکتهای مردمی وآموزش _ اداره  حقوقی -اداره مطالعات و مهندسي -  نماينده ولي فقيه و روابط عمومی  بعنوان زیر مجموعه های مدیریت مشغول فعالیت اند.
در حوزه معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی ادارات ذیل فعالیت دارند:
 
1.       اداره برنامه ريزي بودجه و هماهنگي طرحها
2.       اداره امور مالی
3.       اداره امور اداری و پشتیبانی
4.       امورقراردادها
5.     اداره فن آوري اطلاعات و  تحول اداري
 
در حوزه معاونت فنی ادارات ذیل فعالیت دارند:
 
1.       اداره جنگلداری و جنگلکاری
2.       اداره مرتع و بیابانزدایی 
 
3 در حوزه معاونت حفاظت ادارات ذیل فعالیت دارند:
 
1.       اداره حفاظت و حمایت
2.       اداره استعداديابي
3.     اداره ممیزی اراضی
 
در حوزه معاونت آبخيزداري  ادارات ذیل فعالیت دارند:
 
1.       اداره آبخيزداري و حفاظت خاك
2.       اداره كنترل سيلاب و آبخوانداري
چاپ | ارسال به ديگران |