"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
اداره حفاظت و حمايت

معاونت حفاظت

اداره حفاظت و حمايت

اختصاصي

تصدي گري

حاكميتي

نام فرآيند

*

 

 

صدور مجوز اكتشاف و بهره برداري از معادن

*

 

 

كنترل ومبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي

*

 

 

مطالعه و اجراي پروژه كمربند حفاظتي

*

 

 

برآورد واخذ سند خسارت وارده ناشي از اجراي طرح هاي عمومي ،عمراني و معادن

*

 

 

پاسخ به درخواست ايجاد جايگاه سوخت فسيلي

*

 

 

تصويب و نظارت بر تهيه واجراي طرح هاي حفاظتي

*

 

 

شناسايي و تعيين پراكنش كانون هاي مهم آفات و بيماريها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره یک

 

عنوان فرآيند:  صدور مجوز اكتشاف و بهره برداري از معادن

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت  

                          

هدف فرآيند : مجوز اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني موجود در عرصه هاي طبيعي  

 

دامنه کاربرد : اراضي ملي مستعد در سطح استان  

 

نيازها و انتظارات مشتريان : دريافت مجوز در حداقل زمان و تردد ارباب رجوع  

 

منابع و اطلاعات : قانون اصلاح قانون معادن دستوالعمل پاسخوگيي به استعلامات معادن در عرصه هاي منابع طبيعي كشور به شماره 10606/1/91 مورخ 26/2/91

 

ورودي فرآيند :  1-درخواست صنعت ، معدن و تجارت بنام متقاضي

                               2-پروانه اكتشاف

 

خروجي فرآيند :  اعلام موافقت يا مخالفت توسط اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مبني بر اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني موجود در عرصه اراضي ملي مورد تقاضا  

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) از ابتداي سال 93 به مدت 3 سال ثبت نام اين خدمت در دفاتر پيشخوان صورت مي پذيرد كه قبل از روش موجود ثبت درخواست و جوابيه با مراجعه حضوري صورت مي پذيرفت. 

 

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) درخواست متقاضي با ارتقاء سايت در كارتابل اينترنتي هر شهرستان قرار مي گيرد جهت تسريع در روند اجراي فرآيند.

 

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1-   درخواست توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت

2-   ثبت نام متقاضي در دفاتر پيشخوان در سطح استان و قرار گرفتن درخواست در پرتال اداره كل

3-   ثبت در اتوماسيون اداري وتوزيع نامه به معاونت حفاظت و ارجاع معاون به رييس اداره حفاظت 

4-   دستور كار به كارشناس معادن اداره كل

5-   تهيه نقشه مختصات (utm) ارسالي از صنايع توسط اداره مهندسي اداره منابع طبيعي

6-   ارسال از طريق اتوماسيون به شهرستان مربوطه

7-   بازديد با حضور مسئول فني ، متقاضي و كارشناس معدن

8-   نتيجه بازديد با كليه اظهارات و ارسال نتيجه به اداره حفاظت اداره كل

9-   در صورت مخالفت و عدم صدور مجوز اعلام جوابيه با ذكر دليل به متقاضي

10-در صورت موافقت بررسي توسط اداره كل و مطابقت مختصات مورد موافقت در محدوده مختصات اوليه

11-معرفي به اداره مرتع جهت تعيين تكليف حقوق عرفي

12-صورت جلسه حقوق عرفي و ارسال به اداره حفاطت

13-اخد تعهد 12 بندي

14- معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي

15- اعلام موافقت به سازمان صنعت، معدن و تجارت همراه با (نفشه تهيه شده توسط منابع طبيعي، مختصات و مساحت موافقت شده وتصوير تعهد نامه )

16- رونوشت به شهرستان و يگان حفاظت

17- ثبت اطلاعات مجوز در در نرم افزار آمار معادن

18- ارسال پرونده متقاضي به بايگاني جهت نگهداري سوابق

 

 

مدت زمان كاري :بين 15 الي 20روز

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  جوابيه منابع طبيعي مبني بر موافقت يا عدم موافقت با مجوز در پرتال منابع طبيعي قرار گيرد كه ارباب رجوع يا ارگان درخواست كننده استعلام با زدن كد پيگيري ارباب رجوع امكان رويت جوابيه را در پرتال منابع طبيعي داشته باشد .

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

فرآيند شماره دو

 

عنوان فرآيند: كنترل و مبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت  

                          

هدف فرآيند : كنترل آفات و پيش گيري از سرايت آن به مناطق هم جوار

دامنه کاربرد : كليه سطوح جنگلها و مراتع استان كرمانشاه  

نيازها و انتظارات مشتريان :

1- نظارت منابع طبيعي بر كليه سطوح جنگلها و مراتع استان كرمانشاه 

2- در صورت مشاهده آفات مبارزه با آفات و جلوگيري از سرايت آن به مناطق هم جوارو كنترل نمودن آفات

3- با توجه به اينكه بهره برداران محلي اخيرا پروژه مذكور را انجام مي دهند لذا تامين اعتبار مالي بسيار حائز اهميت است.

منابع و اطلاعات : بر اساس سياستهاي سازمان جنگلها و مراتع در راستاي حمايت از جنگل

ورودي فرآيند :  تعيين نقاط آلوده و شناسايي عامل بيماري  

خروجي فرآيند :  كنترل آفات و بيماري هاي داراي سطح زيان اقتصادي و جلوگيري از سرايت آن

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-گشت و مراقبت در عرصه و يا دريافت گزارش از شهرستان

2-بازديد و تعيين سطح آلوده از طريق اداره كل(اداره حفاظت) با هماهنگي شهرستان

3- تعيين اعضاء و تجهيز نيروها

4- انجام عمليات كنترل از طريق قطع شاخه هاي آلوده از طريق اماني يا پيماني

5- جمع آوري شاخه هاي قطع شده و ازبين بردن آنها

6- بازديد مجدد از منطقه و عرصه هاي همجوار

 

مدت زمان كاري : بازه زماني بصورت مستمر از زمان گشت و مراقبت 15  روز و سيكل مبارزه تا پايان كنترل آلودگي

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

فرآيند شماره سه

 

عنوان فرآيند: مطالعه و اجراي پروژه كمربند حفاظتي  

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت  

هدف فرآيند :

1-ايجاد خط حائلي بين اراضي ملي و مستثنيات جلوگيري از هر گونه تعرض و دست اندازي به منابع ملي

2- خلع يد اراضي ملي تصرف شده توسط افراد سود جو

3- ايجاد نوعي آتش بر جهت جلوگيري از سرايت آتش به عرصه هاي منابع ملي

دامنه کاربرد : عرصه هاي جنگلي استان و يا ساير مناطق مرتعي و حوزه شهرها  

نيازها و انتظارات مشتريان :    اجراي دقيق و مطابق با نقشه هاي اجراي مقررات

منابع و اطلاعات : بر اساس سياستهاي سازمان جنگلها و مراتع در راستاي طرح صيانت از جنگل ها و.. و حفاظت از آنها

ورودي فرآيند :  مطالعه و بررسي مناطق مستعد اجراي پروژه كمربند حفاظتي و اولويت بندي آنها بر اساس اطلاعات واصله از شهرستانهاي تابعه  

خروجي فرآيند :  اجراي پروژه احداث كمربند حفاظتي و اولويت بندي آنها بر اساس اطلاعات واصله از شهرستانهاي تابعه  

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

بررسي شهرستانهاي تابعه جهت معرفي مناطق مستعد اجراي پروژه  

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

معرفي و تحويل پروژه اجرا شده به يگان حفاظت جهت نظارت و كنترل آن

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1- انتخاب محل مناسب جهت اجراي پروژه

2- نظارت و برآورد ريالي اجراي پروژه بر اساس طول متراژ

3- برگزاري مناقصه و واگذاري اجراي طرح به پيمانكارمستعد و برگزيده در مناقصه

4- نظارت شهرستان تابعه _ناظر مقيم) و اداره كل (ناظر عالي) بر اجراي پروژه

5- پايان كار و برآورد ريزمتره و تصفيه با پيمانكار

مدت زمان كاري : مدت اجراي پروژه در قراردادمنعقده با پيمانكار 2 ماه شمسي پس از تحويل زمين مي باشد.

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

فرآيند شماره چهار

                                                                                                                                                                                                            

عنوان فرآيند: برآورد و اخذ خسارت وارده ناشي از اجراي طرح هاي عمومي ، عمراني و معادن

 

حوزه کاري فرآيند :اداره حفاظت و حمايت  

                          

هدف فرآيند :

1-   بررسي طرح هاي عمومي و عمراني ارجاع شده و بررسي امكان يا عدم امكان اجراي آن

2-   برآورد خسارت ناشي از اجراي طرح هاي عمومي و عمراني در عرصه هاي منابع ملي

3-   اخذ خسارت برآورد شده ازكارفرماي طرح

4-   جلوگيري از تخريب عرصه هاي منابع ملي تا حد ممكن

                           

دامنه کاربرد : عرصه هاي منابع ملي سطح استان  

 

نيازها و انتظارات مشتريان : بررسي دقيق ، برآورد خسارت بر اساس بند ب ماده 12 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ، ابلاغ به موفع به مجري و كار فرماي طرح    

 

منابع و اطلاعات : بر اساس سياست هاي سازمان و در راستاي حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع ملي و در راستاي اجراي بند ب ماده 12 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 

ورودي فرآيند :  1-درخواست مجري طرح

                         2-ارائه نقشه هاي لازم

 

خروجي فرآيند : 1-موافقت و يا عدم موافقت با اجراي طرح  (جوابيه منابع طبيعي)

                        2-در صورت موافقت برآورد خسارت وارده و ابلاغ به مجري و كارفرما

                        3 - اخذ خسارت از كارفرما

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) امكان سنجي اجراي طرح با هماهنگي قبلي بين طرفين (پيمانكار و منابع طبيعي)

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) پي گيري پرداخت خسارت از سوي مراجع ذيصلاح

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1-ارائه درخواست به منابع طبيعي در سطح استان

2- بررسي مدارك و درخواست متقاضي

3- اعلام موافقت يا عدم موافقت به متقاضي

4- در صورت موافقت تكميل نمودن جداول 3 گانه خسارت (جنگل،مرتع و خاك )

5- ارائه جداول به اداره كل

6-بررسي جداول در كارگروه 3 نفره متشكل از رئيس اداره حفاظت ، نماينده اداره حقوقيو نماينده كميته فني

7-ارائه مدارك به كميته فني و تصميم گيري نهايي

8- در صورت موافقت كميته فني تكميل ابلاغيه پرداخت خسارت

9- ارسال جوابيه به مجري و كارفرما

مدت زمان كاري :حداقل 30 روز

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره پنج

 

عنوان فرآيند: پاسخ به درخواست هاي جايگاه سوخت فسيلي

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت  

                          

هدف فرآيند : جايگزيني سوخت فسيلي به جاي قطع درخت (استفاده از هيزم و بوته)

 

دامنه کاربرد : حوزه هاي روستايي جنگلي  

 

نيازها و انتظارات مشتريان : دريافت مجوزاحداث جايگاه در حداقل زمان با كمترين تردد ارباب رجوع  

منابع و اطلاعات : : بر اساس سياست هاي سازمان و در راستاي حمايت از عرصه هاي جنگلي

ورودي فرآيند :  ارائه درخواست احداث جايگاه نفت ياگاز توسط متقاضي به اداره منابع طبيعي شهرستان

خروجي فرآيند :  اعطاء مجوز به متقاضي جهت احداث جايگاه سوخت فسيلي در مناطق جنگلي

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1-تسليم درخواست به شوراي اسلامي و بخشداري محل مبني بر سكونت مجري در روستا و موافقت با مجري و كسب تاييد از شورا

2-ارائه درخواست احداث جايگاه متقاضي به همراه نامه تاييديه شورا به منابع طبيعي شهرستان

3-اعزام كارشناس به محل و ترسيم كروكي

4-معرفي متقاضي به اداره كل توسط منابع طبيعي شهرستان (به همراه تاييد كروكي محل)

5- معرفي متقاضي به شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان كرمانشاه توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان جهت اخذ مجوز و سهميه

6-ارائه مجوز شركت نفت توسط متقاضي به اداره كل منابع طبيعي

7-تكميل پرونده متقاضي در اداره حفاظت و حمايت

8-معرفي متقاضي به اداره طرح و برنامه جهت دريافت تسهيلات

9-معرفي متقاضي به بانك جهت دريافت تسهيلات

10-اخذ تسهيلات و احداث جايگاه و نصب تابلو

11- نظارت اداره منابع طبيعي شهرستان براي مراحل اجراي پروژه

مدت زمان كاري : در اداره منابع طبيعي 2 روز ولي با توجه به مجوز شركت نفت ممكن است تا از يك هفته تا يك ماه نيز بطول بيانجامد

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره شش

عنوان فرآيند: تصويب و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي حفاظتي

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت

                          

هدف فرآيند : حفظ و بهره برداري بهينه از جنگلها و مراتع  

 

دامنه کاربرد : عرصه هاي منابع طبيعي  

 

نيازها و انتظارات مشتريان :

 

منابع و اطلاعات : كليه دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور اطلاعات كارشناسان مرتبط  

 

ورودي فرآيند :  طرح مصوب نياز مردم    

 

خروجي فرآيند :  حفظ و احيا ء جنگلها و مراتع رفع نياز مردم   

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1-   انتخاب كارشناس مجرب

2-   ابلاغ كارشناس بعنوان كارشناس ناظر مقيم يا ناظر عالي

3-   نظارت و سركشي بصورت مستمر

4-   تهيه گزارش و صورتجلسه از نحوه پيشرفت پروژه

5-   اعلام نقاط ضعف و قوت طرح و بيان علت ناموفق بودن طرح

 

بازه زماني : با توجه به نوع طرح و اجراي آن از يك فصل تا يك سال و يا بيشتر بنا به سياستهاي سازمان جنگلها

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود): ارائه درخواست متقاضي

 

فرآيند شماره هفت

عنوان فرآيند: شناسايي و تعيين پراكنش كانونهاي مهم آفات و بيماريها

 

حوزه کاري فرآيند : اداره حفاظت و حمايت  

                          

هدف فرآيند : شناسايي انواع آفات و بيماريهاي موجود در جنگل ها ومراتع استان به صورت علمي و شناسايي مناطق آلوده به آفات  

 

دامنه کاربرد : جنگل ها و مراتع سطح استان  

نيازها و انتظارات مشتريان : بررسي و شناسايي دقيق و علمي همراه با تبادل نظر با مراكز علمي و دانشگاهي  

منابع و اطلاعات : منابع معتبر علمي و كليدهاي شناسايي انواع آفت و بيماري به همراه متدهاي مختلف جمع آوري نمونه

ورودي فرآيند :  نمونه برداري و جمع آوري انواع آفات و بيماريها در سطح استان      

خروجي فرآيند :  ن   

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) معرفي آفات و بيماريهاي جديد و انتشار مقالات علمي

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1- بررسي منابع و مطالعه آفات و بيماريهاي شناسايي شده

2- تهيه امكانات مناسب براي نمونه برداري و جمع آوري حشرات و بيماريها

3- نمونه برداري و انتقال به آزمايشگاه

4- شناسايي علمي و كليد كردن نمونه ها

5- انتشار نتايج بررسي ها در قالب مقالات علمي

بازه زماني: بازديد مستمر در طول خدمت و به محض مشاهده اعلام و شناسايي مي گردد.

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

چاپ | ارسال به ديگران |