پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره استعداديابي و بهره اداره
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 6825
بازدید کل : 66916
آخرین بروزرسانی:
20 آذر 1397 9:43
اداره استعداديابي و بهره اداره

معاونت حفاظت

اداره استعداديابي و بهره برداري

اختصاصي

تصدي گري

حاكميتي

نام فرآيند

*

 

 

مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول ( ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

1

*

 

 

استعداديابي و تخصيص اراضي قابل واگذاري

2

*

 

 

واگذاري طرح در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري

3

*

 

 

نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و غير كشاورزي

4

*

 

 

واگذاري اراضي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره يک

 

عنوان فرآيند: مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول ( ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

 

حوزه کاري فرآيند : اداره استعداديابي و بهره برداري  

                          

هدف فرآيند : اسناد اموال غير منقول تحت تصرف دستگاه هاي اجرايي (دولتي) بنام دستگاه اجرايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران ثبت گردد.  

 

دامنه کاربرد :كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است كه به يكي از طرق قانوني تصرف شده است.

 

نيازها و انتظارات مشتريان :

 

منابع و اطلاعات : ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي ماده 122 قانون محاسبات عمومي كشور  

 

ورودي فرآيند : 1-ارائه درخواست با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي   2-صورت وضعيت   3 -نقشه                   4- سند اراضي ملي    5- مشخص نمودن محل اعتبارات (ملي ، استاني) 6- ارسال نامه به سازما جنگلها و سازمان دارايي و امور اقتصادي و دفتر اسناد و املاك دولتي           

 

خروجي فرآيند : تحويل و تحول عرصه به دستگاه اجرايي تقاضا كننده و صدور سند به نام دستگاه اجرايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و تعيين بهره بردار  در قالب ماده 32 آيين نامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

 

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

 

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-ارائه درخواست با امضاء بالاترين مقام دستگاه

2-مشخص نمودن محل توسط دستگاه اجرايي

3- ارسال درخواست و ضمائم مربوط به اداره منابع طبيعي شهرستان جهت تكميل صورت وضعيت بازديد و تهيه بريده نقشه

4- ارائه فايل رقومي نقشه مورد درخواست به اداره مهندسي اداره كل منابع طبيعي جهت بررسي

5-بررسي اوليه درخواست توسط اداره منابع طبيعي شهرستان و تكميل فرم صورت وضعيت بازديد و تنظيم بريده نقشه محل

6- ارسال صورت وضعيت بازديد و ضمائم مربوطه شامل تصوير بريده نقشه اجراي مقررات و سند اراضي ملي پلاك فرعي مورد نظر به اداره كل منابع طبيعي استان از طريق اداره شهرستان

7- بررسي نهايي درخواست توسط اداره كل منابع طبيعي استان و ارسال نامه تعيين حقوق بهره برداران به اداره مرتع (در صورت عدم وجود ممنوعيت هاي قانوني)

8- ابلاغ حقوق تعيين شده بهره برداران به دستگاه متقاضي جهت پرداخت

9- بررسي محل اعتبار طرح

10- طرح هايي كه از محل اعتبارات استاني تخصيص يافته اند

11- ارسال نامه و مدارك مربوطه به سازمان دارايي و امور اقتصادي استان

12- طرح هايي كه از محل اعتبارات ملي تخصيص يافته اند

13- ارسال نامه و مدارك مربوطه به دفتر استعداديابي و بهره برداري سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور

14- در صورت موافقت ارسال مدارك به مدير كل دفتر اسناد و املاك دولتي وزارت دارايي جهت صدور مجوز انتقال

15- صدور مجوز انتقال اراضي توسط مدير كل دفتر اسناد و املاك دولتي وزارت دارايي و اعلام به اداره ثبت شهرستان جهت انتقال اراضي

16- تحويل و تحول عرصه به دستگاه اجرايي از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان و ارسال صورتجلسه به استان

17- ارسال صورتجلسه تحويل و تحول عرصه از طريق اداره كل منابع طبيعي به سازمان دارايي و سازمان جنگلها

 

 

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  روش اجرا باستناد قوانين و آيين نامه و دستوالعمل مرتبط با آن مناسب است.

مستندات و سوابق (پيوست شود): چارت پيوست مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره دوم

 

عنوان فرآيند: استعداديابي و تخصيص اراضي قابل واگذاري

 

حوزه کاري فرآيند : اداره استعداديابي و بهره برداري  

                          

هدف فرآيند : شناسايي ، استعداديابي متناسب با پتانسيل عرصه و نوع طرح ها جهت انتخاب بهرين عرصه در اراضي ملي و متعاقبا تخصيص اراضي ملي به امور اراضي جهت سير مراحل واگذاري آنها  

 

دامنه کاربرد :اراضي مستعد و فاقد ممنوعيت و محدوديتها و ممنوعيتهاي واگذاري

 

نيازها و انتظارات مشتريان : تسريع در تشكيل پرونده هاي درخواست تخصيص و برگزاري كميته مربوط و در نهايت تخصيص عرصه ملي مورد تقاضا

 

منابع و اطلاعات : دستورالعمل شناسايي و تعيين كاربري و تخصيص اراضي ملي و اصلاحيه هاي آن ، آيين نامه هاي حد نصاب اراضي ملي قابل واگذاري ، دستوالعمل معيارهاي  9 گانه كاربري اراضي ملي

 

ورودي فرآيند : 1-درخواست متقاضي 2-وجود اراضي ملي قابل تخصيص و مستعد و فاقد هر گونه مشكل فني و حقوقي

3- تشكيل و ايجاد پرونده  

 

خروجي فرآيند : تخصيص اراضي ملي به امور اراضي استان جهت سير مراحل واگذاري آن به متقاضيان حقيقي و حقوقي

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

 

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

 

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-ارائه درخواست متقاضي به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان

2-اخذ نقشه با مختصات جغرافيايي UTM و سي ي مربوطه ، موافقت اصولي يا جواز تاسيس ، مجوز تامين آب ،آزمايشگاه خاك (دراحداث باغ) ، طرح توجيهي ، تصوير مدارك شناسايي متقاضي ، و ساير مدارك و مجوزها عنداللزوم از متقاضي

3- شناسايي و استعداديابي عرصه-تعيين وضعيت اجتماعي پلاك و تكميل فرم هاي بازديد زمين شامل فرمهاي (1و1-2) : عكس گوگل يا تصوير رنگي ماهواره اي محل- تهيه و تنظيم بريده نقشه اجراي مقررات محل مورد درخواست تعيين تكليف جاده دسترسي اخذ تعهد نامه از متقاضي و ساير مدارك و مجوزها عنداللزوم طبق ضوابط و دستوالعملهاي مربوطه اخذ مدارك شناسايي متقاضي

4- نامه به اداره كل و ارسال پرونده درخواست تخصيص براي (واگذاري /بهره برداري) بهمراه كليه مدارك و مجوزهاي اشاره شده در بندهاي 1و2

5- بررسي پرونده از طريق اداره استعداديابي و بهره برداري اراضي استان :

الف:درصورت عدم وجود نقص در پرونده در جلسات آتي كميته تخصيص اراضي ملي مطرح خواهد شد.

ب: در صورت وجود نقص در پرونده نامه رفع نقص به اداره منابع طبيعي شهرستان ارسال مي گردد.

 

6- تعيين زمان و دعوت از اعضاء كميته استعداديابي و تخصيص اراضي ملي استان براي تشكيل جلسه و طرح پرونده

7- نامه به اداره مرتع جهت محاسبه و تعيين حقوق بهره برداران براي طرح هايي كه به تصويب كميته تخصيص رسيده اند و تعيين تكليف موضوع برابر دستورالعمل هاي مربوطه

8- ارسال نامه و مدارك تخصيص و مجوز واگذاري به مديريت امور اراضي استان و گيرنده به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جهت سير مراحل واگذاري

 

 

 

 

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  تجميع دستوالعمل هاي متنوع و متعدد مربوطه و ابلاغ دستوالعمل واحد

مستندات و سوابق (پيوست شود): فرم پيوست فرآيند درخواست تخصيص و واگذاري اراضي ملي جهت طرح ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره سوم

 

عنوان فرآيند: واگذاري طرح در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري

 

حوزه کاري فرآيند : اداره استعداديابي و بهره برداري  

                          

هدف فرآيند : واگذاري طرح مصوب متقاضيان بدون هر گونه واگذاري عرصه براي مدت معين خصوصا در مناطق جنگلي كه امكان واگذاري عرصه وجود ندارد.  

 

دامنه کاربرد :در مناطق و عرصه هاي منابع طبيعي كه متقاضي داراي طرح توجيهي مصوب باشد.

 

نيازها و انتظارات مشتريان : واگذاري حق بهره برداري از عرصه ها با توجه به طرح مصوب

 

منابع و اطلاعات : ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري و دستورالعمل هاي مرتبط  

 

ورودي فرآيند : طرح توجيهي مصوب كميته فني اداره كل تشكيل و تكميل پرونده ماده 3

خروجي فرآيند : واگذاري حق بهره برداري از عرصه هاي ملي واجد شرايط به متقاضيان  

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-درخواست متقاضي  

2-اخذ طرح توجيهي از متقاضي توسط ادارات منابع طبيعي شهرستان  

3- تشكيل و تكميل و ارسال پرونده به اداره كل

4- بررسي پرونده توسط ادارات ستادي ذيربط  

5- طرح در كميته فني

6- در صورت تصويب معرفي به اداره استعداديابي و بهره برداري  

7- تعيين تكليف بهره مالكانه  

8- معرفي به دفترخانه جهت تنظيم قرارداد

 

 

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

فرآيند شماره چهارم

 

عنوان فرآيند: نظارت بر اجراي طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي

 

حوزه کاري فرآيند : اداره استعداديابي و بهره برداري  

                          

هدف فرآيند : نظارت بر چگونگي اجراي طرح ها و لزوم حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ارزيابي و ايجاد انگيزه براي مجريان طرح ها و پيشرفت فيزيكي مناسب آنها و همچنين وصول به موقع دولت و استرداد اراضي در صورت عدم ايفاد تعهدات    

 

دامنه کاربرد : عرصه هاي اراضي ملي واگذار شده براي اجراي طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي

 

نيازها و انتظارات مشتريان : نظارت براجراي صحيح طرح ها 

 

منابع و اطلاعات : قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع دستوالعمل نحوه نظارت شيوه نامه ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور

 

ورودي فرآيند : مجوز يا ابلاغ به كارشناس مجرب منابع طبيعي ، كشاورزي و امور اراضي ، بازديد مستمر عوامل نظارتي از طرح هاي واگذار شده و بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره براساس زمان بندي اجرايي و كيفيت اجرايي و پيشرفت كار

 

خروجي فرآيند : حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ، وصول به موقع مطالبات دولت و استرداد اراضي در صورت عدم ايفاء و تعهدات ، جلوگيري از تغيير كاربري اراضي واگذار شده  

 

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

 

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

 

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-انتخاب كارشناس ادارات منابع طبيعي ، كشاورزي و امور اراضي   

2-صدور مجوز ابلاغيه از طريق سازمان جهاد كشاورزي  

3- تكميل فرم بازديد عوامل نظارتي توسط كارشناس شهرستان  

4- تهيه گزارش در چهارچوب وظايف محول شده به كارشناسان   

5- وصول مطالبات معوقه دولت و در صورت عدم پيشرفت فيزيكي طرح با مدت زمان معين در قرارداد اجاره

6-طرح در كميسيون فسخ قرارداد (ماده 33) جهت استرداد زمين و فسخ قرارداد اجاره مستاجر(كليه امورات مربوط تشكيل جلسات ، دعوت از اعضاء، ابلاغ در دبيرخانه هيات نظارت در سازمان جهاد كشاورزي صورت مي گيرد و مسئول حقوقي سازمان بعنوان دبير هيات نظارت انتخاب مي گردد)

7- اطلاع به ادارات ثبت يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند

8- اصلاح سند پس از ابلاغيه جديد   

 

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره پنجم

 

عنوان فرآيند: واگذاري اراضي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي  

حوزه کاري فرآيند : اداره استعداديابي و بهره برداري  

                          

هدف فرآيند : واگذاري اراضي ملي در قالب طرح هاي روستا به بنياد مسكن جهت انتقال به افراد متقاضي مبني بر احداث واحد مسكوني

دامنه کاربرد : عرصه هاي منابع ملي واقع در محدوده و حريم روستاها كه در نقشه طرح هاي هاوي روستاها واقع گرديده است .

نيازها و انتظارات مشتريان : همكاري و هماهنگي ادارات ذيربط  

 

منابع و اطلاعات : قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي ، ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از دولت و عرضه مسكن

ورودي فرآيند ارائه درخواست واگذاري زمين بانضمام طرح هاي هادي مصوب روستا توسط بنيادمسكن ، تكميل فرم صورت وضعيت بازديد ، تهيه نقشه و وجود سند، طرح درخواست در كميته واگذاري اراضي ملي اداره كل منابع طبيعي

خروجي فرآيند : صدور انتقال سند به نام بنياد مسكن جهت واگذاري به افراد واجد الشرايط مبني بر احداث واحد مسكوني يا موارد مورد نياز روستا (مسجد، قبرستان، اماكن ورزشي ، فضاي سبزو...)  

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-ارائه درخواست واگذاري زمين به انضمام طرح هادي مصوب روستا توسط بنياد مسكن  

2-تكميل فرم صورت وضعيت بازديد توسط منابع طبيعي شهرستان  

3- تهيه نقشه و انطباق آن با نقشه اجراي مقررات و مشخص كردن سند فرعي پلاك و ارسال به اداره كل  

4- طرح درخواست در كميته واگذاري اراضي ملي اداره كل منابع طبيعي    

5-تاييد كميته و معرفي به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان جهت تنظيم صورت مجلس تفكيكي و تفكيك سند محدوده مورد درخواست

6- معرفي به دفترخانه جهت انتقال سند تفكيكي به بنياد مسكن 

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

چاپ | ارسال به ديگران  |