اداره جنگلداری
 
معاونت فني
 
اداره جنگل
 
درجه اهميت
تصدي گري
حاكميتي
نام فرآيند
رديف
 
 
 
مديريت ذخيره گاههاي جنگلي
1
 
 
 
مراقبت و نگهداري از جنگلكاري
2
 
 
 
نطارت برتهيه و اجراي طرحهاي امور جنگل
3
 
 
 
واگذاري تهيه و اجراي طرحهاي جنگل و طرحهاي با توليدات غيرچوبي
4
 
 
 
ارائه خدمات فني به مجريان طرحهاي امور جنگل
5
 
 
 
تهيه و توليد بذر و نهال و مديريت نهالستانهاي جنگلي
6
 
 
 
تصويب طرحهاي جنگلكاري ، جنگل داري ، توسعه جنگل، بهره برداري و پاركهاي جنگلي و...)
7
 
 
 
انعقاد قراردادهاي اجراي طرحهاي جنگلداري
8
 
 
 
اجراي طرحهاي جنگلكاري و توسعه فضاي سبز
9
 
 
 
اجراي طرح زراعت چوب
10
 
 
 
تهيه طرح ذخيره گاه جنگلي و انتشار آگهي
11
 
 
 
احداث و توسعه و نگهداري و تجهيز پاركهاي جنگلي
12
 
 
 
احياء و توسعه يا غني سازي جنگل با بذر و نهال
13
 
 
 
مديريت پاركهاي جنگلي (نگهداري و بهره برداري)
14


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند شماره يک
 

عنوان فرآيند: مديريت ذخيره گاههاي جنگلي

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : اخذ و جمع آوري داده ها از ذخير گاههاي جنگلي و آناليز و تجزيه و تحليل آنها وجمع بندي و گرفتن خروجي ازاطلاعات 

دامنه کاربرد : اخذ داده ها ، آناليز داده ها، حفاظت از گونه هاي در حال انقراض گياهي

نيازها و انتظارات مشتريان : مشاركت مردم بومي در نحوه مراقبت و نگهداري از عرصه     

منابع و اطلاعات : بخشنامه هاي مختلف از جمله ستادي و صحرايي در زمينه هاي آب ، خاك ، زمين شناسي ، ژئومرفولوژي،فيزيوگرافي، پوشش گياهي

ورودي فرآيند : جمع آوري و مطالعات از منابع و اطلاعات زمينه هاي آب ، خاك ، زمين شناسي ، ژئومرفولوژي،فيزيوگرافي، پوشش گياهي

خروجي فرآيند :  گزارش از اجراي طرح مربوط ذخيره گاههاي جنگلي

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد )

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1- بازديد از محل و عرصه مورد نظر

2- ارائه نظرات ناظر مقيم به اداره جنگل

3- انتشار آگهي توسط روزنامه هاي محلي

4- تامين اعتبارطرح ذخيره گاههاي جنگلي توسز اداره طرح و برنامه

5- مطالعه و تحقيق در زمينه دخيره گاههاي جنگلي

6- اجراي طرح

 

 

مدت زمان كاري :يكسال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
فرآيند شماره دوم
 

عنوان فرآیند: مراقبت و نگهداري از جنگلكاري

حوزه کاری فرآیند : اداره جنگلكاري

هدف فرآیند : حفظ و توسعه فضاي سبز

دامنه کاربرد : حفظ و توسعه فضاي سبز، حفظ خاك ، حفظ حيات وحش ، توسعه جنگلكاري ، تلطيف هوا و..

نیازها و انتظارات مشتریان : مشاركت مردم با پروژه مراقبت و نگهداري از جنگلكاري ، تجهيز و ايجاد نشيمنگاه در عرصه جنگكاري ، ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت گردشگري مردم ، ايجاد راههاي دسترسي به تمام منطقه

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به مسائل اجتماعي و اقتصادي عرصه مذكور ، اطلاعات مربوط به خاكشناسي عرصه ، اطلاعات مربوط به منابع آبي ، شرايط توپوگرافي منطقه ، اطلاعات مربوط به وجود منظرگاه و تفرجگاه ، وجود جاده دسترسي و فاصله آن تا مركز شهر، اطلاعات مربوط به منابع مالي جهت حفظ و مراقبت

ورودی فرآیند : وجود منابع مالي ، مساحت عرصه و تعداد اصله در هكتار، وجود منابع آبي ، وجود نگهبان و آبيار به تعداد كافي

خروجی فرآیند :حفظ و احياء فضاي سبز

فرايند قبلي : فرآيند قبل وجود ندارد.

فرآيند بعدي : فرآيند بعد وجود ندارد.

روش اجرا(شرح فرآیند): ( بازه زمانی در هر قسمت از فرآیند ذکر شود و نیز نقطه آغاز و پایان فرآیند مشخص باشد)

1. پيشنهاد پروژه مراقبت و نگهداري توسط منابع طبيعي شهرستان يا اداره جنگل اداره كل

2. تصويب پروژه مذكور و تامين اعتبار لازم

3. تهيه و تنظيم اسناد قرارداد توسط اداره كل (اداره جنگلداري).

4. ارائه اسناد به امور پيمان جهت تنظيم و برگزاري مناقصه

5. اعلام پيمانكار برنده مناقصه توسط امور قراردادها و پيمان

6. تحويل زمين به پيمانكار

7. مراقبت و نگهداري از جنگلكاري توسط پيمانكار مورد نظر

8. نظارت منابع طبيعي بر نحوه مراقبت و نگهداري از جنگلكاري در طول مدت انعقاد قرارداد

                                         مدت زمان : يكسال كاري

پیشنهاد در خصوص روش اجرا :

مستندات و سوابق (پیوست شود): 1. جدول گیاهان قابل بهره برداری

 
 
 
 
 
فرآيند شماره سوم
 

عنوان فرآيند: نطارت برتهيه و اجراي طرحهاي امور جنگل

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : تهيه و اجراي طرح هاي جنگل بصورت اصولي با داشتن قابليت اجرايي  

دامنه کاربرد : جنگل هاي سطح استان (عرصه هاي مستعد جنگل هاي سطح استان براي اجراي اصولي طرح)

نيازها و انتظارات مشتريان : تامين اعتبار و پرداخت به موقع اعتبار به مشاورين و پيمانكاران طرح     

منابع و اطلاعات : بازديد صحرايي ، استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ، تصاوير هوايي ، اطلاعات ماهواره اي و...

ورودي فرآيند : جمع آوري داده ها ، طرح ها ي جنگل

خروجي فرآيند :  آناليز و تجزيه و تحليل اطلاعات و در نهايت تدوين كتابچه طرح

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-آماده سازي طرح امور جنگل و تامين اعتبار لازم

2-آگهي مناقصه توسط اداره كل منابع طبيعي

3-مشخص شدن مشاور برنده در مناقصه

4-تحويل زمين به مشاور

5-شروع به كار مشاور

6-نظارت منابع طبيعي در حين اجرا توسط منابع طبيعي (اداره کل و شهرستان مربوطه)

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند شماره چهارم
 

عنوان فرآيند: واگذاري تهيه و اجراي طرحهاي جنگل و طرحهاي با توليدات غيرچوبي

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : آماده سازی و تصویب طرح های جنگل وشناسایی مناطق مستعد جهت اجرای طرح با مشارکت پیمانکاران و در نهایت اجرای طرح

دامنه کاربرد : جنگل های سطح استان : با آماده سازی و تهیه و اجرای طرح که منجربه آشنایی بهتر با مسائل مربوط جنگل , شرایط اکولوزیکی منطقه و مسائل اقتصادی-اجتماعی و اتخاذ مناسب ترین روش حین اجرای پروژه

نيازها و انتظارات مشتريان : تامین اعتبار لازم جهت تهیه و اجرای طرح,رعایت قوانین و مقررات در اجرای مناقصه عمومی,رعایت حق و حقوق مشاورین وپیمانکاربرنده که طرح مذکور را تهیه و اجرا نموده اند.

منابع و اطلاعات : اطلاعات و دستورالعمل های مربوط به تهيه و اجرای طرح های جنگل از سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور,داشتن اطلاعات لازم و کافی از پیمانکاران و مشاورین در خصوص داشتن توانایی در اجرای طرح ,داشتن اطلاعات از کلیه مشاورین و شرکت های تهیه کننده طرح ,اطلاعات مربوط به صلاحیت داشتن شرکت های تهیه طرح,اطلاعات مربوط به گرید شرکت ها

ورودي فرآينددستورالعمل تهيه طرح هاي جنگل وشرح خدمات آن, تهیه طرح, انتخاب پیمانکاربا برگزاری مناقصه ,تصویب طرح

خروجي فرآيند :  اجرای طرح جنگلداری با واگذاری به پیمانکار برنده

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-برنامه ریزی جهت آماده سازی طرح توسط اداره جنگلداری

2-ارسال عنوان طرح به سازمان جنگلها

3-اعلام نظر سازمان جهت اجرا و تامین اعتبارتوسط سازمان

4-در صورت موافقت ابلاغ به منابع طبیعی استان جهت تهیه طرح

5- انتشار آگهی و برگزاری مناقصه عمومی بین شرکت های پیمانکاری ومشاورین تهیه طرح

6-اعلام برنده مناقصه

7-تحویل زمین به مشاور و پیمانکار برنده جهت تهیه طرح

8-شروع به کار توسط مشاور و پیمانکار

9-نظارت منابع طبیعی در حین اجرای طرح

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :   

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
فرآيند شماره پنجم
 

عنوان فرآيند: ارائه خدمات فني به مجريان طرحهاي امور جنگل

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : آموزش مجریان برای اجرای طرحها

دامنه کاربرد : جنگل های سطح استان : مشارکت بهتر بهره برداران ,آگاهی بیشتر نسبت به مسائل جنگلها , شناخت کافی از شرایط اکولوژیکی جنگل

نيازها و انتظارات مشتريان : اعطاء نهاده های لازم جهت اجرا کردن پروژه ها

منابع و اطلاعات : دستورالعمل های لازم در خصوص آموزش به مجریان, اسنفاده از کارشناسان مجرب جهت آموزش , بخشنامه هادر خصوص برگزاری کلاسهای تئوری و عملی

ورودي فرآيند : آموزش صحرایی به مجریان طرح در عرصه ,اجرای یک یا چند نمونه توسط کارشناس یا مدرس درعرصه طرح

خروجي فرآيند :  اجرا ی پروژه توسط مجریان طرح

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-اطلاع رسانی به مجریان توسط اداره منابع طبیعی شهرستان

2-گردآوری مجریان جهت آموزش صحیح در محل عرصه مورد نظر

3-اعزام کارشناس یا مدرس منتخب جهت آموزش به مجریان

4-اجرای طرح توسط مجری

5-نظارت منابع طبیعی حین اجرای طرح مذکور

 

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :   

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند شماره ششم
 

عنوان فرآيند: تهيه و توليد بذر و نهال و مديريت نهالستانهاي جنگلي

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : توزیع نهال در بین مردم و نهادهای دولتی به منظور توسعه فضای سبز ,جنگلکاری حاشیه راهها , احداث پارک های دست کاشت , ایجاد تفرجگاه , الطیف هوا و تولید اکسیژن و جلوگیری از فرسایش خاک

دامنه کاربرد : توسعه و احیاء جنگل و فضای سبز , احداث پارک های دست کاشت و جنگلکاری حاشیه راهها و جاده ها

نيازها و انتظارات مشتريان : تولید نهال با کیفیت مطلوب , تولید نهال متوازن جهت توزیع بین مشتریان, تولید نهال متنوع اعم از پهن برگ و سوزنی برگ     

منابع و اطلاعات : دستورالعمل مربوط به اهداف تولید نهال,اطلاعات مربوط به سرشت نهال ها نوری و آبی بودن آنها, داشتن اطلاعات راجع به سازگاری و شرایط اکولوژیکی نهال ها , داشتن اطلاعات راجع بع تولید نهال بومی  

ورودي فرآيندمنابع آبی مورد نیاز ,تجهیز نهالستان به سایبان,شاسیها ,تهیه و فراهم نمودن کودهای آلی و شیمیایی , استفاده از سموم و آفت کشها, استفاده از ماشین های مکانیزه باغی و کشاورزی , وجود کارگران و پرسنل کافی, نظارتهای فنی توسط کارشناسان جنگل , تعیین قوه نامیه بذرها , علف زنی و نمیز نمودن نهال ها از گیاهان و علف های هرز 

خروجي فرآيند :  تولید نهال با کیفیت مطلوب و مناسب

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 

1-برنامه ریزی و تعیین اهداف برای یک یا دو سال

2- در صورت موافقت با برنامه تولید نهال

3-تامین اعتبار لازم ومشخص

4-برآورد کلی جهت تعداد نهال تولیدی و ایجاد و برگزاری مناقصه

5- تعیین پیمانکار برنده مناقصه

6-تحویل نهالستان به پیمانکار

7-تعیین تعداد نهالهاو توع نهال های جهت تولید

8-تحویل گزارش کار به کارشناس جنگل هر 15روز یکبار

9-نظارت کارشناس جنگل بر روند اجرای پروژه

10-گزارش کار از نحوه عملکرد پیمانکار به اداره جنگل و معاون فنی

 

مدت زمان كاري :يك یا دوسال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  در روش اجرا در بند 4 علاوه بر تعداد نهال تولیدی انواع آن نیز ذکر شود و یک بند دیگری برای ایجاد مناقصه اتخاذ گردد.

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
 
فرآيند شماره هفتم
 

عنوان فرآيند: تصويب طرحهاي جنگلكاري ، جنگل داري ، توسعه جنگل، بهره برداري و پاركهاي جنگلي و...)

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : اجرایی کردن طرح براساس دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح

دامنه کاربرد : آشنایی کامل با عرصه مورد نظر , آشنایی با مسائل اقتصادی- اجتماعی ساکنین محل ,توپوگرافی و...,تحمین عملیات و اعتبارات لازم

نيازها و انتظارات مشتريان : رعایت دستورالعمل تهیه طرح ها ، بررسي  و مطالعه كافي طرح مذكور و منطبق كردن آن با شرح خدمات تهيه طرح

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به شرح خدمات و دستورالعمل تهيه طرح ، اطلاعات مربوط به آمار و اطلاعات زمين شناسي ، خاكشناسي و اطلاعات اقتصادي ، اجتماعي مردم ، توپوگرافي ، توده جنگل و پوشش علفي ، حيات وحش و...

ورودي فرآيند : طرح تهيه شده بر اساس دستوالعمل ،شرح خدمات تهيه طرح سازمان جنگلها

خروجي فرآيند :  تصويب طرح هاي جنگل

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد )

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1-ارائه طرح تهيه شده توسط مشاور به كميته فني

2-مطالعه طرح توسط كميته فني

3-در صورت وجود اشكال در تهيه طرح و داشتن مغايرت با شرح خدمات و اصول علمي تهيه طرح عودت طرح و فه اشكال توسط مشاور

4-در صورت عئم اشكال و يا رفع اشكالات طرح ،تاييد كميته فني و ممهمور شدن به مهر كميته فني و فابل قبول شدن طرح

5-ارسال طرح تاييده شده توسط كميته فني به شوراي عالي جنگل سازمان جنگلها جهت تاييد نهايي

6-اظهار نظر شورا نسبت به تاييد و يا عدم صلاحيت طرح

7- اعلام جوابيه به ادارات منابع طبيعي استان (دربرخي موارد تاييد طرح صورت مي گيردولي منوط به رفع برخي ايرادات كه توسط اعضاي شورا تشخيص داده مي شود)

8-اعلام جوابيه سازمان به مشاور طرح جهت رفع ايرادات از مطالب مندرج در طرح

9-تصويب نهايي طرح بعد از رفع اشكالات توسط مشاور

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  اين طرحها بر اساس پيماني اماني

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
فرآيند شماره هشتم
 

عنوان فرآيند: انعقاد قراردادهاي اجراي طرحهاي جنگلداري

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : شناخت پتانسيل توليد محصولات فرعي رويشگاهها ، اجرايي نمودن طرح ها بر اساس اصول علمي  

دامنه کاربرد : مراتع سطح استان : رويشگاههايي كه داراي محصولات فعي جنگل و مرتع هستند .

نيازها و انتظارات مشتريان : آموزش بهره برداران ، اعطاء تسهيلات بانكي ، ايجاد تشكل هاي بهره برداري    

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به دستورالعمل تهيه طرح هاي بهره برداري سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور

ورودي فرآيند : دستورالعمل تهيه طرح هاي بهره برداري تهيه نقشه هاي رقومي و آناليز داده ها

خروجي فرآيند :  تهيه ، اجرا و نطارت بر طرحهاي احياء و بهره برداري محصولات فرعي جنگل و مرتع

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1- برنامه ريزي جهت تهيه طرح و تامين اعتبار و ابلاغ آن به سازمان جنگلها

2- در صورت صلاحديد ،تصويب اعتبارات لازم و ابلاغ آن به اداره كل منابع طبيعي استانها در قالب موافقتنامه ملي توسط سازمان متبوع

3- برنامه ريزي جهت شروع تهيه طرح و واگذاري آن به افراد عضو نظام مهندسي بر اساس دستوالعمل تهيه طرح بهره برداري

4- تكميل و تهيه شدن طرح توسط افراد نظام مهندسي و تحويل آن به اداره كل منابع طبيعي

5- در صورت صلاحيت طرح ، تصويب طرح توسط كميته فني

6- اجراي طرح توسط بهره برداران محلي

7- نظارت فني بر اجراي كار توسط اداره كل منابع طبيعي و منابع طبيعي شهرستاني كه طرح در آن واقع شده

 

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  اين طرحها بر اساس پيماني اماني

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
فرآيند شماره نهم
 

عنوان فرآيند: اجراي طرحهاي جنگلكاري و توسعه فضاي سبز

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : شناخت پتانسيل توليد محصولات فرعي رويشگاهها ، اجرايي نمودن طرح ها بر اساس اصول علمي  

دامنه کاربرد : مراتع سطح استان : رويشگاههايي كه داراي محصولات فعي جنگل و مرتع هستند .

نيازها و انتظارات مشتريان : آموزش بهره برداران ، اعطاء تسهيلات بانكي ، ايجاد تشكل هاي بهره برداري    

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به دستورالعمل تهيه طرح هاي بهره برداري سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور

ورودي فرآيند : دستورالعمل تهيه طرح هاي بهره برداري تهيه نقشه هاي رقومي و آناليز داده ها

خروجي فرآيند :  تهيه ، اجرا و نطارت بر طرحهاي احياء و بهره برداري محصولات فرعي جنگل و مرتع

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1- برنامه ريزي جهت اجرای طرح و تامين اعتبار توسط اداره کل استانها

2- در صورت صلاحديد ،تصويب اعتبارات لازم و ابلاغ آن به اداره كل منابع طبيعي استانها در قالب موافقتنامه ملي توسط سازمان متبوع و یا تصویب در قالب موافقنتامه های استانی توسط استانداری

3-تامین اعتبار توسط استانداری یا سازمان و درج در موافقتنامه ملی یا استانی

4- ابلاغ موافقتنامه توسط استانداری به اداره کل

5- خرید نهاده های لازم از نهالستانهای دیگر یا تامین از نهالستانهای اداره کل و سایر منابع طبیعی ها

6- تهیه و تنظیم قرارداد لازم و صدور آن به اداره پیمان

7- ایجاد مناقصه

8- معرفی پیمانکار برنده

9- تحویل زمین توسط اداره کل / اداره شهرستان به پیمانکار و بکارگیری نیروی کارگری

10-شروع به کار پیمانکارو بکارگیری نیروی کارگری

   11-نظارت برجریان کار پیمانکار در طول مدت انجام کار توسط اداره کل / اداره شهرستان

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  اين طرحها بر اساس پيماني اماني

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
فرآيند شماره دهم
 

عنوان فرآيند: اجراي طرح زراعت چوب

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند :  تهیه وبوجود آوردن چوب آلات مناسب و عاری از آفات و امراض ، تأمین چوب برای کارخانجات کاغذسازی و مارف دیگر کشور ، کاهش فشار ممکن برجنگلهای طبیعی .

دامنه کاربرد : ایجاد فضای سبزو پرچین وبادشکن اطراف مزارع ، تأمین مصارف روزمره مردم و کارخاجات ،رونق بازارکار وفروش وصدور چوب آلات به خارج از کشور .

نيازها و انتظارات مشتريان :1- تأمین نهال رایگان 2-تأمین و تحویل نهالهای سالم و مطلوب و عاری از آفات 3-اعطای تسهیلات بانکی ،مجوز صدور بهره برداری از آب ، توزیع متوازن نهال بین مردم

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به نیازمندی مردم،اطلاعات مربوط به وجودآب مورد نیاز جهت آبیاری نهالها ، اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی ، اطلاعات مربوط به وجودبازار فروش چوب آلات ، اطلاعات به وجود زمین و عرصه مناسب جهت کشت نهال

ورودي فرآيند : تعیین ظرفیت تولید و خرید نهال از نهالستانها ، اعطای نهال رایگان به متقاضیان ، وجود آب و زمین مناسب برای کشت ، دادن طلاعات فنی در حین کشت نهال ، نظارت های فنی توسط کارشناس جنگل ، اعطای تهسیلات بانکی

خروجي فرآيند :  رشد مطلوب نهالها ، ایجاد قلمستان مناسب ، تهیه چوب آلات مناسب جهت فروش به بازار.

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد )

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1. نظارت برروند اجرای کار زراعت چوب توسط کارشناس شهرستان

2. تهیه گزارش هفتگی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان کرمانشاه از طرف کارشناس شهرستان

3. پیگیری و هماهنگی با کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (اداره حفاظت) در صورت وجود آفات و بیماری

 1. هماهنگی و پیگیری مسا یل مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با کارشناس (اداره کل کارشناس جنگل)
 2. جهت نظارت مستمرو بهتر هماهنگی باکارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (کارشناس جنگل)جهت بازدید هفتگی از زراعت چوب
 3. ایجاد ارتباط مناسب و هماهنگی لازم با زارعین زراعت چوب
 4. پاک کردن پوشش علفی کف زمین
 5. عکس گرفتن از محدوده کشت در هر پروسه زمانی و کاری
 6. تشکیل پرونده لازم جهت جمع آوری اطلاعات لازم
 7. برداشت عرصه مورد نظر با Gps و تهیه نقشه مذکور

مدت زمان كاري :يك سال

 

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  پیشنهاد می گرددکه از نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص بازدید از عرصه به منظور تشخیص آفات و نحوه آبیاری مناسب و زهکشی زمین اظهار نظر نمایند.

مستندات و سوابق (پيوست شود): 1-سیاست های کلی ابلاغی نحوه کشت نهال صنوبر دفتر امور منابع جنگلی 

                                                       2-قراردادکشت زراعت چوب (فرمها)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند شماره يازدهم
 

عنوان فرآيند: تهيه طرح ذخيره گاه جنگلي و انتشار آگهي

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : شناسایی مناطق با موقعیت اکولوژیکی خاص  

دامنه کاربرد : حفاظت از گونه های نادر و در حال انقراض گیاهی

نيازها و انتظارات مشتريان : مشارکت نمودن مردم در انعقاد قراردادتهیه طرح ، مشارکت مردم بومی و محلی در حفاظت از منطقه    

منابع و اطلاعات : اخذ اطلاعات از ادارات تابعه شهرستان ، بازدید از منطقه

ورودي فرآيند : اخذ اطلاعات ، بازدید از منطفه

خروجي فرآيند :  انتشارات علمی

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1. اخذ اطلاعات لازم نظیر شرایط توپوگرافی منطقه ، خاکشناسی ، شرایط اکولوژیکی منطقه

2. بازدید از منطقه توسط اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه /اداره شهرستان

3. نقشه برداری از منطقه توسط اداره کل /اداره شهرستان

4. انتشار آگهی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند شماره دوازدهم
 

عنوان فرآيند: احداث و توسعه و نگهداري و تجهيز پاركهاي جنگلي

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : توسعه جنگل های دست کاشت ، پارک جنگلی وپرورش جنگل

دامنه کاربرد : شامل مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگلکاریهای حاشیه راهها، پارکهای جنگلی و مرمت استخرهاب آب پارکهای جنگلی و نهالستانها

نيازها و انتظارات مشتريان : تأمین اعتبار لازم جهت بکارگیری نیروی کارگری  ، نظارت های کارشناسان ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ، احداث جنگلی آتش بر در داخل عرصه جنگکاری، آبیاری به موقع نهالها 

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به منابع آبی ، اطلاعات مربوط به آمار و اطلاعات اجتماعی اقتصادی مردم بومی ، اطلاعات مربوط به سرشت نوری و آبی نهالها ، اطلاعات مربوط به خاکشناسی

ورودي فرآيند : جنگلکاری و پارکهای جنگلی ، نهالستانهای جنگلی ، جنگلکاری حاشیه راه ، آبیاری و مراقبت و نگهداری از آنها ، بکارگیری تعدادنیروی کارگر، نظلرتهای فنی و تأمین منابع مالی

خروجي فرآيند :  حفظ و مراقبت جنگکاریهای سنواتی ،پارکهای جنگلی و جنگلکاری حاشیه راهها

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 1. برنامه ریزی لازم جهت مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگلکاریهای سنواتی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اداره شهرستان
 2. اعلام آن به مدیر کل جهت دستورات لازم و ابلاغ آن به استانداری جهت تأمین اعتبار
 3. تأمین اعتبار لازم با توجه به حجم کار موجود توسط استانداری
 4. ابلاغ موافقت نامه اعتبار استانی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 5. برنامه ریزی مراقبت و نگهداری و آبیاری با توجه به اعتبار مالی مصوب در موافقت نامه توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 6. تهیه انعقاد قراردادمذکور و تحویل آن به امور پیمان جهت مناقصه بین پیمانکاران
 7. بازگشایی پاکتها بعداز چندروز و اعلام پیمانکار برنده
 8. تحویل زمین و شروع کار پیمانکار برنده

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
 
 
فرآيند شماره سيزدهم

عنوان فرآيند: احياء و توسعه يا غني سازي جنگل با بذر و نهال

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : حفظ و احیاءو توسعه جنگل ، واکاری عرصه هتی خالی ، بذرو نهالهای جنگلی  

دامنه کاربرد : مراتع سطح استان : رويشگاههايي كه داراي محصولات فعي جنگل و مرتع هستند .

نيازها و انتظارات مشتريان : جلب رضایت مردم ، همکاری و نقش مشارکتی آنها ، تهیه و تأمین امکانات نظیر ، تهیه و تحویل کلاه ، کفش ، ابزار و آلات دستی نظیر بیل و کلنگ ، دتکش ، اعطاء تهسیلات در قالب عقد قرارداد انجام کار    

منابع و اطلاعات : اطلاعات مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم ، اطلاعات مربوط به تعدد دام موجود در عرصه مورد نظر ، اطلاعات مربوط به شرایط توپوگرافی منطقه ، اطلاعات مربوط به خاک شناسی عرصه حیاط وحش

ورودي فرآيند : تهیه نقشه توسط GPS ،حصارکشی عرصه و قرق ،وجودنگهبان ، بذرکاری و نهال کاری عرصه مورد نظر ، نظارتهای فنی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه- اداره شهرستان کرمانشاه ، ایجادآتش بردر داخل عرصه ،ایجاد سایبان بر روی بذرهای سبز شده و نهالها جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب  

خروجي فرآيند :  حفظ و احیاءجنگل ، شادابی توده مادری ،سز شدن بذر و رشد نهالها ، جهت دهی ،ایجاد هر مرس و لاشبرگ ،ایجاد مأمن جهت حیاط وحش ،اصلاح خاک ، نفوذپذیری آب

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 1. برنامه ريزي جهت احیاء و توسعه جنگل از طرف سازمان و ابلاغ آن به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 2. تأمین اعتبار از طرف سازمان متبوع
 3. برنامه ریزی و ابلاغ آن به شهرستان ها توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 4. شناسایی و جلب رضایت مردم جهت مشارکت در پروژه
 5. نفشه برداری عرصه توسط شهرستان و ارائه آن به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 6. برنامه ریزی و خریدنهاده ها نظیر پایه های چوبی و سیم خاردار و میخ لازم
 7. معرفی افراد بهره بردار بومی جهت عقد قرارداد غنی سازی توسط شهرستان
 8. انعقاد قرارداد با بهره برداران توسط شهرستان(قرارداد کوچک)
 9. انعقاد قرارداد متوسط توسط اداره امور پیمان
 10. تحویل زمین به بهره بردار جهت اجرا
 11. تحویل نهادهای مذکور به بهره بردار
 12. نظارت فنی از پروژه اداره شهرستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

     مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  پیشنهاد می شود که ردیف 1و2 در هم ادغام شود

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
 
 
فرآيند شماره چهاردهم
 

عنوان فرآيند: مديريت پاركهاي جنگلي (نگهداري و بهره برداري)

حوزه کاري فرآيند : اداره جنگلكاري

هدف فرآيند : حفظ خاک ، حیاط وحش ، ایجاد منظر و تفرجگاه وتوسعه توریسم طبیعی برای گردشگران و حفظ اکوسیستم منطقه

دامنه کاربرد : ایجاد تفرجگاه و حفظ اکوسیستم ،حفظ خاک ، حفظ گونه های کاشته و موجود ، تلطیف هوا وموارد دیگر .

نيازها و انتظارات مشتريان : برآورد نیازهای مردمی از نقطه نظر سیاحتی و تفریحی و ایجاد خدمات اجتماعی ،احداث جاده ماشین رو ،سرویس بهداشتی ، سکوبندی و آلاچیق و......   

منابع و اطلاعات :  منابع و اطلاعات مربوط به شرح خدمات و دستورالعمل سازمان جنگلها ،اطلاعات مربوط به سرشت نوری و آبی گونه های کاشته شده ،اطلاعات مربوط به وضعیت مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه

ورودي فرآيند : تأمین اعتبارلازم ، بکارگیری نیروی مراقبت و نگهداری ، انجام  عملیات پرورشی روی درختان ، ایجاد تشتک ،هرس کردن به موقع احداث آتش بر، انجام عملیات به موقع و مناسب آبیاری

خروجي فرآيند :  مدیریت پایدار پارکهای جنگلی

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

 1. برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت توسط اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه
 2. ابلاغ آن به استانداری جهت تأمین اعتبار توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 3. تصویب اعتبار در موافقت نامه استانی
 4. ابلاغ موافقت نامه به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه توسط استانداری جهت اجرا
 5. برنامه ریزی جهت مراقبت و بهره برداری توسط اداره جنگل
 6. ارجاع برنامه عملیات مراقبت و بهره برداری جهت انعقاد قرارداد به امور پیمان توسط اداره جنگلکاری
 7. ایجاد مناقصه عمومی و تعیین پیمانکار برنده
 8. تحویل زمین به پیمانکار توسط ناظرین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 9. شروع بکار عملیات ونگهداری و بهره برداری توسط پیمانکار
 10. نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه-اداره شهرستان تا پایان قراردادمذکور

 

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  اين طرحها بر اساس پيماني اماني

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 
چاپ | ارسال به ديگران |