پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآیندهای اداره مهندسی
فرآیندهای اداره مهندسی

معاونت فني

اداره مهندسي

درجه اهميت

تصدي گري

حاكميتي

نام فرآيند

رديف

 

 

 

نظارت بر طراحي و ساخت سازمانهاي اداري و حفاظتي

1

 

 

 

تأمين و تدارك نياز واحدهاي ستادي و استاني (تصاوير ماهواره اي ، عكس هوايي و اسناد و مدارك فني)

2

 

 

 

بازنگري و به روز رساني نقشه هاي موجود و تهيه نقشه هاي جديد و تفسير عكس هاي هوايي (نقشه پوشش گياهي و...

3

 

 

 

ايجاد و توسعه پايگاه ملي داده ها و گسترش بانكهاي اطلاعاتي

4

 

 

 

نقشه برداري

5

 

 

 

رقومي سازي نقشه منابع طبيعي

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                         فرآيند شماره يک

 

عنوان فرآيند:  نظارت بر طراحی و مسافت سازمان های اداری و حفاظت

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : توسعه ساختمانهای جدید و نگهداری و مرمت ساختمانهای قدیمی

دامنه کاربرد : ایجاد و نگهداری فضای اداری و حفاظتی   

نيازها و انتظارات مشتريان : ساختمان به لحاظ ایمنی ،بهداشتی و دسترسی اداری در شرایط مطلوب قرارگیرد

منابع و اطلاعات :  تهیه نقشه های طراحی ،تیرریزی و پلان ساختمانها ، استفاده از استانداردهای نظام مهندسی ، استفاده از نقشه های تیپ ، داشتن شناسنامه کامل شامل سند ،پایان کار و مشخصات فنی

ورودي فرآيند :  نقشه های طراحی ، پلان ساختمان ، تیرریزی ، نقشه های تیپ

خروجي فرآيند :  توسعه و نگهداری  ساختمان و بهره برداری بهینه از ساختمان ها

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.      تأمین اعتبار ازمنابع ملی و استانی

2.      طراحی توسط امانی پیمانی

3.      انعقاد قرارداد با پیمانکار

4.      اجرا توسط پیمانکار

5.      نظارت توسط اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کل واداره شهرستان

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

 

 

فرآيند شماره دو

 

عنوان فرآيند:  تأمین و تدارک نیاز واحدهای ستادی و استانی (تصاویر ماهواره ای ، عکس هوایی ،مدارک فنی)

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : استفاده از اطلاعات علمی ثبتی برای دسترسی اهداف سازمان و اثبات حاکمیت و  همچنین اجرای پروژه خای علمی و پروژه ملی کاواستر

دامنه کاربرد : صدور اسناد ، اجرای مقرارت منابع ملی ، به روز رسانی نقشه برداری و ارزیابی و مطالعات فرمهای منابع طبیعی وآبخیزداری   

نيازها و انتظارات مشتريان : تشخیص و تعیین حدود اراضی مستثنیات و منابع ملی وحفظ حقوق مرتم و دولت

منابع و اطلاعات :  عکس های هوایی1370 ، دهه 1370 و دهه 1380 ، تصاویر ماهواره ای به روز ، نقشه های اجرای مقررات آرشیو و لایه های رقومی نقشه پلاک ها

ورودي فرآيند :  بند منابع و اطلاعات و تغیر آنها

خروجي فرآيند :  تشخیص اراضی منابع ملی و مستثنیات

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.     برنامه ریزی توسط سازمان جنگلها

2.     تأمین اعتبار ملی

3.     انعقاد قرارداد

4.     اجرای کنترل و نظارت

  1. آرشیو کردن

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  اجرای سیستم کاداستر منابع ملی در سطح کشور بصورت یکپارچه صورت گیرد.حذف مناطق گپ وتداخل  پیشنهاد مگردد

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

فرآيند شماره سه

 

عنوان فرآيند:  بازنگری و به روز رسانی نقشه های موجود و تهیه نقشه های جدید و تغیر عکسهای هوایی

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : به روز رسانی تطلاعات و شناخت همه جانبه از وضعیت اراضی منابع ملی وحوزه های آبخیز.

دامنه کاربرد : با توجه به اینکه وضعیت اراضی ملی و مستثنیات ره لحاظ کیفیت وو کمیت وجود عوارض مرتبأدر حال تغییرات است لذا این تغییرات باید در نقشه ها لحاظ شود و نقشه های جدید تولید شده تا بتوان در خصوص منابع ملی تصمیمات درست گرفته شود.    

نيازها و انتظارات مشتريان : شامل برخی نقشه برداری جدید و کنترل های از راه دور با تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی و مطابقت با نقشه های قبلی.

منابع و اطلاعات :  نقشه ها و تصاویر قبلی،اطلاعات مربوط به برداشت های جدید ، تصاویر به روز شده و متخصصین مفسر .

ورودي فرآيند :  منابع اطلاعات قدیمی + منابع اطلاعات جدید+مفسر

خروجي فرآيند :  آخرین وضعیت اطلاعات و نقشه ها

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.      برنامه ریزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

2.      تأمین اعتبار

3.      عقد قراردادبا پیمانکار(مشاور)

4.      اجرا توسط پیمانکار (مشاور)

5.      کنترل و نظارت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (در برخی موارد انعقاد و اجرا توسط امانی انجام می گیرد)

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  در دوره های آموزش پیشرفته و کلأ توسط پیمانی صورت گیرد.

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

فرآيند شماره چهار

عنوان فرآيند:  ایجاد و توسعه پایگاه ملی دادها و گسترش بانکهای اطلاعاتی

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : دسترسی سریع و راحت و مطمئن به اطلاعات مهندسی و نقشه ها در سازمان و بکارگیری آن در سطوح مختلف علمی و مدیریتی.

دامنه کاربرد : برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات موجود در سازمان   

نيازها و انتظارات مشتريان : جمع آوری و کنترل صحت اطلاعات ،تهیه نرم افزار پایگاه ملی داده ها ،تدارک دسترسی افراد کاربران به اطلاعات.

منابع و اطلاعات :  اطلاعات مربوط به ساختمانها، نقشه پلاکها، نقشه های علمی مانند لایه های توپوگرافی ، پوشش گیاهی و خاکشناسی و......تصاویر ماهواره های ، عکس هوایی

ورودي فرآيند : 

خروجي فرآيند :  دسترسی به اطلاعات بصورت طبقه بندی شده

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.      برنامه ریزی توسط سازمان

2.      تأمین اعتبار ملی

3.      انعقاد قرارداد با پیمانکار(مشاور)

4.      اجرا توسط پیمانکار

5.      کنترل و نظارت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

 

فرآيند شماره پنج

 

عنوان فرآيند:  نقشه برداری

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : تعیین حدود پلاکهای اصلی و فرعی ، حدود مستثنیات ، اراضی منابع ملی و عوارض طبیعی و مصنوعی به منظور تعیین حقوق دولتی

دامنه کاربرد : اجرای مقررات ،صدور سند و تملک اراضی منابع طبیعی و صدور سند بنام جمهوری اسلامی ایران   

نيازها و انتظارات مشتريان : وجود تجهیزات به روز نقشه برداری مانند GPSهای دستی و دقیق و توتال استیشن به همراه استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های رقومی توپوگرافی، افزایش دقت وصحت نقشه ها

منابع و اطلاعات :  نقشه های توپوگرافی پایه ،برداشت های زمین و استفاده از نرم افزار های مهندسی و نقشه برداری

ورودي فرآيند :  اطلاعات برداشت شده وارد وپس از پردازش خروجی حاصل می شود

خروجي فرآيند :  تولید نقشه های رقومی از پلاکها

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.      شناسایی مناطق نقشه برداری نشده توسط اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

2.      برنامه ریزی آن توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

3.      ابلاغ و اعلام آن (برنامه ریزی )به سازمان جنگلها جهت تأمین اعتبار

4.      تأمین اعتبار توسط سازمان و ابلاغ آن به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

5.      انعقاد قرارداد با پیمانکار (مشاور)

6.      اجرا توسط پیمانکار

7.      کنترل و نظارت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (اداره مهندسی)

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا : بهت است از تصاویر ماهواره ای پروژه و کارها را انجام دهیم

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

 

 

فرآيند شماره شش

 

عنوان فرآيند:  رقومی سازی نقشه های منابع طبیعی

حوزه کاري فرآيند : اداره مهندسی

هدف فرآيند : بهینه سازی و تبدیل اطلاعات آنالوگ به اطلاعات رقومی با دقت قابل قبول  

دامنه کاربرد : کاهش حجم وفضای بایگانی ،افزایش دقت و سرعت استفاده از نقشه ها ، قابلیت هماهنگی و سایر دادها و نرم افزارها، تسریع در رفع اشکالات موجود در نقشه جهت احزاز حقوق دولتی   

نيازها و انتظارات مشتريان : تعیین بهتر حقوق مردم و دولت و اثبات آن توسط فعالیت های علمی

منابع و اطلاعات :  اطلاعات مربوط به نیروی متخصص، ترم افزار مناسب ، اطلاعات دقیق ومستند آنالوگ جهت رقومی سازی

ورودي فرآيند :  نفشه های آنالوگ ،پردازش، نرم افزار مناسب

خروجي فرآيند :  تولید نقشه های رقومی

فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد

فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)

روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

1.      برنامه ریزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

2.      تأمین اعتبار لازم جهت اجرا و ابلاغ آن به سازمان

3.      تأمین اعتبار و تصویب آن در اعتبار ملی وابلاغ آن به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (اداره مهندسی)

4.      انعقاد قرارداد با پیمانکار(مشاور)

5.      اجرا توسط پیمانکار

6.      کنترل ونظارت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (اداره مهندسی)

مدت زمان كاري :يك سال

پيشنهاد در خصوص روش اجرا :  

مستندات و سوابق (پيوست شود):

 

 

  • چاپ | ارسال به ديگران  |