معاونت آبخیزداری
<

 • معاونت آبخيزداري

  اداره مطالعات

  درجه اهميت

  تصدي گري

  حاكميتي

  نام فرآيند

  رديف

   

   

   

  پيشنهاد مطالعات توجيهي به تهران              

  1

   

   

   

  استخراج مطالعات تفصيلي اجرايي از مطالعات توجيهي با توجه به اولويت پروژه حوضه هاي آبخيز در دست ساختمان، سدهاي موجود،سد کرخه و پيشنهادات مردمي

  2

   

   

   

  تامين اعتبار مطالعات آبخيزداري بر اساس طرح پيش شناخت

  3

   

   

   

  تشکيل هيئت انتخاب مشاور با حکم مدير کل (هيئت 5 نفره و نمايندگان مجاز کارفرما براي انجام وظايف مرتبط با خدمات مشاوره اي.

  4

   

   

   

  تهيه ليست بلندارزيابي کيفي مشاور

  5

   

   

   

  تهيه ليست کوتاه ارزيابي کيفي مشاور

  6

   

   

   

  پيگيري قرارداد مطالعاتي از طريق امور قراردادها براي انعقاد قرارداد

  7

   

   

   

  تهيه اسناد مناقصه مربوط به قرارداد مطالعاتي

  8

   

   

   

  تحويل زمين براي شروع مطالعه تفصيلي اجرايي توسط شرکت مهندسين مشاور

  9

   

   

   

  نظارت بر مراحل مختلف تهيه طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري از طريق ناظرين عالي  و بررسي گزارش ها و انعكاس نقطه نظرات و اقدامات اصلاحي مورد نياز به مشاورين  و ارائه گزارش هاي پيشرفت فيزيكي ) )نظارت بر کار مشاور

  10

   

   

   

  پيگيري ، ارجاع گزارش هاي تاييد  شده در اداره مطالعات  به كميته فني جهت تصويب نهايي.

  11

   

   

   

  طراحي ، پياده سازي و به روز رساني بانكهاي اطلاعاتي حوزه هاي آبخيزداري

  12

   

   

   

  ارائه گزارشات مطالعاتي به اداره اجرا جهت اجراي عمليات آبخيزداري

  13

   

   

   

  انجام مطالعات موردي آبخيزداري بر حسب ضرورت و نيازمعاونت آبخيزداري و شهرستان ها .

  ( مطالعات اماني)

  14

   

   

   

  ارائه خدمات به دانشجويان

  15

   

   

   

  ارائه خدمات به پروژه بين المللي مناريد

  16

   

   

   

  تهيه طرح و اسناد مطالعه و نقشه جهت پروزه هاي فاقد مطالعه( براي بخش اجرا)

  17

   

   

  معاونت آبخيزداري

  اداره اجرا

  درجه اهميت

  تصدي گري

  حاكميتي

  نام فرآيند

  رديف

   

   

   

  اخذ مطالعات تفصيلي اجرايي حوضه هاي آبخيزداري بر اساس اولويت اجرايي.

  1

   

   

   

  برآورد هزينه اجراي پروژه براساس آخرين فهرست بهاي آبخيزداري

  2

   

   

   

  دفاع از طرح هاي پيشنهادي اين معاونت در جلسه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور

  3

   

   

   

  تامين اعتبار و ابلاغ از سوي تهران جهت شروع کار

  4

   

   

   

  تهيه اسناد مناقصه و ارائه آن به امور پيمان

  5

   

   

   

  تهيه اسناد مربوط به ارزيابي کيفي و کمي پيمانکار در صورت لزوم در مناقصات معاملات بزرگ با هدف انتخاب پيمانکاران ذي صلاح

  6

   

   

   

  شرکت و همکاري در جلسه افتتاح و گشايش پيشنهاد قيمت پيمانکاران به عنوان يکي از سه عضو کميسيون مناقصات اداره کل.

  7

   

   

   

  پيگيري انعقاد قرارداد که توسط اداره پيمان انجام مي شود.

  8

   

   

   

  بررسي صورت وضعيت افزايش يا كاهش مبلغ پيمانكار

  9

   

   

   

  برگزاري مناقصات در انتخاب شرکت مهندسين مشاور براي نظارت عالي بر پروژه هاي اجرايي

  10

   

   

   

  تحويل زمين در بخش اداره اجرا

  11

   

   

   

  تاييد روند تجهيز کارگاه

  12

   

   

   

  بررسي و تاييد صورتجلسات کارگاهي که توسط پيمانکار تهيه مي شود.

  13

   

   

   

  بررسي صورت وضعيت کارگاهي پيمانکار

  14

   

   

   

  تشکيل کميسيونهاي تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها

  15

   

   

   

  بررسي پرونده هاي مربوط به تسهيلات بخش آبخيزداري

  16

   

   

   

  خريد نهادهاي (بذر ، کود و نهال) بر اساس استانداردهاي لازم

  17

   

   

   

  نظارت بر روند اجراي پروژه هاي آبخيزداري از نظر کيفي و کمي

  18

   

   

   

  اسکن و ارسال صورت وضعيت ها با نامه به ذي حسابي اداره کل

  19

   

   

   

  بايگاني اطلاعات اداره اجرا شامل صورت وضعيت، قرارداد،اسناد مناقصه، عکس هاي هوايي و مستندات هر پروژه

  20

   

   

   

  فرآيند شماره يک

  عنوان فرآيند: پيشنهاد مطالعات توجيهي به تهران              

  حوزه کاري فرآيند : معاونت آبخيزداري(اداره مطالعات)

  هدف فرآيند : اجراي طرح توجيهي و شناسايي حوضه هاي اصلي استان که رودخانه هاي بزرگ استان در محدوده اين حوضه ها قرار دارد. با انجام پروژه هاي توجيهي شناخت اجمالي از حوضه ، مشکلات و توانمنديهاي آن به دست مي آيد. بر اساس اين شناخت طرح هاي تفضيلي اجرايي در غالب زيرحوضه هاي کوچک تر انجام مي شود.

  دامنه کاربرد : بر اساس شناخت طرح هاي توجيهي و تعيين مشکلات و معضلات  حوضه هاي بزرگ امکان مطالعات دقيق تردر فاز مطالعات تفصيلي اجرايي فراهم مي شود. (اداره مطالعات  )

  نيازها و انتظارات مشتريان :انتظار مي رود با انجام طرح هاي توجيهي بتوان مشکلات حوضه ها را شناسايي کرد و بر اساس آن شناخت مطالعات تفضيلي اجرايي را انجام داد.

  منابع و اطلاعات :

  1-    استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 50000/1 ، نقشه هاي زمين شناسي 250000/1 ،

  2-    تصاوير ماهواره اي بارزولوشن 30 متر و بازديدهاي منطقه به شناسايي منطقه مي پردازند .

  3-    آمار ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري  براي انجام مطالعات مربوطه  به هواشناسي و هيدرولوژي استفاده مي شود،

  4-     اطلاعات آزمايشگاه خاک و آب ،اطلاعات اقتصادي اجتماعي ، کشاورزي و دامپروري، اطلاعات مربوط به پوشش گياهي مانند جنگل ، مرتع و کشاورزي،  استفاده مي شود.

  5-     بازديد ميداني

  6-    نرم افزارهاي متعدد در انجام پروژه  استفاده مي شود.

  7-    دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : نقشه هاي توپوگرافي 50000/1 ، نقشه هاي زمين شناسي 250000/1 ، تصاوير ماهواره اي بازولوشن 30 متر،آمارهاي مربوط به ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري، اطلاعات آزمايشگاه خاک و آب ،اطلاعات اقتصادي اجتماعي ، کشاورزي و دامپروري، اطلاعات مربوط به پوشش گياهي مانند جنگل ، مرتع و کشاورزي، انجام بازديد ميداني

   

  خروجي فرآيند :

  گزارشات فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، زمين شناسي و ژئومورفولوژي ، خاکشناسي، پوشش گياهي ، تلفيق و سنتز، بيولوژيک ، حيات وحش و آبزيان، اقتصادي اجتماعي، فرسايش و رسوب، آب زير زميني، خاکشناسي

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد.

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

   

   

  فرآيند شماره دوم

  عنوان فرآيند: استخراج مطالعات تفصيلي اجرايي از مطالعات توجيهي با توجه به اولويت پروژه حوضه هاي آبخيز در دست ساختمان، سدهاي موجود،سد کرخه و پيشنهادات مردمي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : انجام مطالعه براي اجراي طرح هاي آبخيزداري

  دامنه کاربرد : حوزه و شهرهاي مربوطه و اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان : با انجام طرح هاي کنترل سيلاب مناطقي که در معرض خطر سيل گرفتگي هستند شناسايي و در جهت رفع مشکل آن اقدام مي گردد. با انجام کنترل فرسايش و رسوب از فرسايش خاک و تجمع رسوب در پشت سدها جلوگيري مي شود.

  منابع و اطلاعات :

  1-استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 25000/1 ، نقشه هاي زمين شناسي 100000/1 ،

  2- تصاوير ماهواره اي بارزولوشن 15متر و بازديدهاي منطقه به شناسايي منطقه مي پردازند .

  3-آمار ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري  براي انجام مطالعات مربوطه  به هواشناسي و هيدرولوژي

  4-اطلاعات آزمايشگاه خاک و آب ،اطلاعات اقتصادي اجتماعي ، کشاورزي و دامپروري، اطلاعات مربوط به پوشش گياهي مانند جنگل ، مرتع و کشاورزي،  استفاده مي شود.

  5- بازديد ميداني

  6- استفاده ازنرم افزارهاي متعدد در انجام پروژه 

  دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند :

  1-نقشه هاي توپوگرافي 25000/1 ، نقشه هاي زمين شناسي 100000/1 ،

  2-تصاوير ماهواره اي بارزولوشن 15متر و بازديدهاي منطقه به شناسايي منطقه مي پردازند .

  3-آمار ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري  براي انجام مطالعات مربوطه  به هواشناسي و هيدرولوژي استفاده مي شود،  4-اطلاعات آزمايشگاه خاک و آب ،اطلاعات اقتصادي اجتماعي ، کشاورزي و دامپروري، اطلاعات مربوط به پوشش گياهي مانند جنگل ، مرتع و کشاورزي،  استفاده مي شود.

  خروجي فرآيند : گزارشات فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، زمين شناسي و ژئومورفولوژي ، خاکشناسي، پوشش گياهي ،  اقتصادي اجتماعي، فرسايش و رسوب، آب زير زميني، ، تلفيق و سنتز، بيولوژيک ، سازه اي و مکانيکي

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-     برگزاري اسناد مناقصه براي شرکتهاي مشاوره

  2-     انجام گزارشات با روشهاي علمي .

  3-     تاييد گزارشات توسط كارشناسان اداره مطالعات

                                                                                           مدت زمان :  در اين فرآيند 12 جلد گزارش در طي  18ماه آماده مي گردد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :در انتخاب شرکتهاي مشاور براي انجام اين پروژه نهايت دقت لازم انجام گردد.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):ندارد

  فرآيند شماره سوم

  عنوان فرآيند: تامين اعتبار  براي مطالعات آبخيزداري بر اساس طرح پيش شناخت

   

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري(اداره مطالعات)

   

  هدف فرآيند : تهيه گزارش پيش شناخت طرح هاي آبخيزداري جهت انجام مطالعات مرحله تفصيلي اجرايي و توجيهي

   

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري

   

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تهيه گزارش پيش شناخت طرح هاي آبخيزداري براي گرفتن اعتبار از تهران

   

  منابع و اطلاعات: نقشه هاي توپوگرافي،  نقشه زمين شناسي ، آمار ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي بازديده هاي منطقه اي

  دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : نقشه هاي توپوگرافي،  نقشه زمين شناسي ، آمار ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي بازديده هاي منطقه اي

   

  خروجي فرآيند : طرح پيش شناخت مطالعات

   

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)ندارد

   

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

   

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-اعزام كارشناس اداره مطالعات به منطقه جهت شناسايي حوزه

  2-تهيه طرح پيشنهادي توسط كارشناس

  3-ارائه طرح پيشنهادي به تهران براي گرفتن اعتبار

                                                            مدت زمان :طرح پيش شناخت در مدت يک الي دو ماه به منظور شناسايي اجمالي از حوضه انجام مي شود.

   

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : روش اجرا مناسب است.

   

  مستندات و سوابق (پيوست شود):ندارد

   

   

   

  فرآيند شماره چهارم

  عنوان فرآيند: تشکيل هيئت انتخاب مشاور با حکم مدير کل (هيئت 5 نفره ونمايندگان مجاز کارفرما براي انجام وظايف مرتبط با خدمات مشاوره اي.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  تشکيل هيئت انتخاب مشاور

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان: انتخاب مشاور اصلح

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : روزمه هاي ارسالي از طرف شرکت مهندسين مشاور

  خروجي فرآيند : انتخاب مشاور

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : پيگيري قرارداد مطالعاتي

  روش اجرا(شرح فرآيند):

   1- با حکم مدير کل 5 نفر براي هيئت انتخاب مشاور برگزيده مي شود.

  2-در نهايت با نظر اين اعضاء مشاور انتخاب مي شود.

  بازه زماني اين فرايند يک ماه مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فرآيند شماره پنجم

  عنوان فرآيند: تهيه ليست بلند ارزيابي کيفي مشاور مشاوران جهت انجام مطالعات تفصيلي اجرايي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  تهيه ليستي از مشاوران براي انتخاب مشاور اصلح تر

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انتخاب مشاور اصلح تر

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : رزومه و سابق کار شرکت مهندسين مشاور

  خروجي فرآيند : انتخاب مشاور اصلح تر

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : انتخاب مشاور در هيئت انتخاب مشاور

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    مشاوران رزومه هاي خود را به اداره ارسال مي کنند .

  2-    تعداد 12 مشاور با توجه به روزمه و سابقه کار انتخاب مي شوند.

  3-    در ليست بلند ارزيابي کيفي مشاور در نهايت 3 تا 6 مشاور انتخاب مي شود.

  بازه زماني اين فرآيند 1 ماه است.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  فرآيند شماره ششم

  عنوان فرآيند: تهيه ليست کوتاه ارزيابي کيفي مشاور از مشاوران جهت انجام مطالعات تفصيلي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  ارزيابي کيفي مشاور

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انتخاب مشاور اصلح

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : رزومه شرکت مهندسين مشاور

  خروجي فرآيند :انتخاب مشاور

  فرآيند قبلي :

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    مشاوران رزومه هاي خود را به اداره ارسال مي کنند .

  2-    تعداد 3 تا 6 مشاور با توجه به روزمه و سابقه کار انتخاب مي شوند.

  در ليست بلند ارزيابي کيفي مشاور در نهايت 3 مشاور انتخاب مي شود.

  بازه زماني اين فرآيند 1 ماه است

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  فرآيند شماره هفتم

  عنوان فرآيند: پيگيري قرارداد مطالعاتي از طريق امور قراردادها براي انعقاد قرارداد

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  پيگيري قرارداد مطالعاتي از طريق امور قراردادها براي انعقاد قرارداد

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انعقاد قرارداد

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : رزومه شرکتها

  خروجي فرآيند :

  فرآيند قبلي :تهيه ليست کوتاه و بلند در ارزيابي مشاور

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  در اين مرحله قراردار مورد نظر با مشاور انتخابي منعقد مي شود.

  بازه زماني اين فرآيند 2 هفته مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره هشتم

  عنوان فرآيند: تهيه اسناد مناقصه مربوط به قرارداد مطالعاتي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  تهيه اسناد مناقصه

  دامنه کاربرد : اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تهيه اسناد مناقصه

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : رزومه شرکتها و فرم هاي مربوط به اسناد مناقصه

  خروجي فرآيند :

  فرآيند قبلي : انتخاب مشاور عتوسط هيئت انتخاب مشاور

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    انتخاب مشاور توسط هيئت انتخاب مشاور

  2-    تهيه اسناد مناقصه بر اساس قيمت هاي ارائه شده توسط مشاورين

   بازه زماني اين فرآيند يک ماه مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره نهم

  عنوان فرآيند: تحويل زمين براي شروع مطالعه تفصيلي اجرايي توسط شرکت مهندسين مشاور

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : معرفي منطقه مورد مطالعه و تحويل آن به شرکت مهندسين مشاور براي شروع کار

  دامنه کاربرد : اداره مطالعات آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان : معرفي درست منطقه از نظر محدوده خط الرس و خروجي دقيق منطقه مورد مطالعه

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : نقشه توپوگرافي  محدوده مورد مطالعه،

  خروجي فرآيند : تعيين محدوده مورد مطالعه ، تحويل زمين به شرکت مهندسين مشاور

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-بازديد ميداني با همکاري کارشناسان شرکت مهندسين مشاور و مهندسين اداره مطالعات

  2-تحويل زمين به مهندسين مشاور

   2-شروع بكار مهندسين مشاور

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):تهيه فرم تحويل زمين

   

   

  فرآيند شماره دهم

  عنوان فرآيند: نظارت بر مراحل مختلف تهيه طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري از طريق ناظرين عالي  و بررسي گزارش ها و انعكاس نقطه نظرات و اقدامات اصلاحي مورد نياز به مشاورين  و ارائه گزارش هاي پيشرفت فيزيكي  )نظارت بر کار مشاور (

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : پيگيري کار نوشتن ، اصلاح و تصويب گزارشات مطالعات در زمان تعيين شده

  دامنه کاربرد: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انجام گزارشات در زمان مناسب بر اساس شرح خدمات آبخيزداري

  منابع و اطلاعات : 11 جلد گزارش مطالعات آبخيزداري  شامل گزارشات فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، زمين شناسي و ژئومورفولوژي ، خاکشناسي، پوشش گياهي ،  اقتصادي اجتماعي، فرسايش و رسوب، آب زير زميني، ، تلفيق و سنتز، بيولوژيک ، سازه اي و مکانيکي، دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند :گزارشات آبخيزداري

  خروجي فرآيند : تصويب گزارشات آبخيزداري

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي :ندارد

  روش اجرا (شرح فرآيند)

  1-    ارسال گزارشات نوشته شده از طرف شرکت مهندسين مشاور به اداره مطالعات

  2-    بررسي گزارشات توسط كارشناسان اداره مطالعات

  3-     اعلام نقايص موجود در گزارش به مشاور از طريق نامه

  4-     تاييد گزارشات از طرف كارشناسان مطالعات .

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :روش اجرا مناسب است.

   

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  فرآيند شماره يازدهم

  عنوان فرآيند: پيگيري ، ارجاع گزارش هاي تاييد  شده در اداره مطالعات  به كميته فني جهت تصويب نهايي.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : تاييد نهايي گزارشات مصوب شده در کميته فني

  دامنه کاربرد : اداره كل منابع طبيعي

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تصويب صحت نهايي گزارشات و مطالعات انجام شده

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : تصويب گزارشات مطالعات

  خروجي فرآيند :گزارش مصوب در کميته فني

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-    تصويب هر گزارش توسط کارشناسان اداره مطالعات

  2-     ارسال  اين گزارشات همراه فرم به کميته فني

  3-    تاييد گزارشات توسط کارشناسان کميته فني

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره دوازدهم

  عنوان فرآيند: طراحي ، پياده سازي و به روز رساني بانكهاي اطلاعاتي حوزه هاي آبخيزداري

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : تهيه بانک اطلاعاتي اداره مطالعات در غالب فايل هاي Word  و G IS

  دامنه کاربرد : اداره منابع طبيعي و آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  دريافت آمار و اطلاعات کامل و مفصل از طرح هاي انجام شده

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : گزارشات نهايي تاييد شده در کميته فني

  خروجي فرآيند : بانک اطلاعاتي مطالعات

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ، ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-برگزاري مناقصه براي انتخاب شركتهاي مهندسين مشاور

  2- تحويل زمين به مشاور

  3- نوشتن گزارشات مطالعات

  4-تاييد گزارشات مطالعات

  5- تاييد گزارشات در كميته فني

  6-بعد از تصويب نهايي گزارش در کميته فني اقدام به تهيه بانک اطلاعاتي پروژه مورد نظر مي شود.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  فرآيند شماره سيزدهم

  عنوان فرآيند: ارائه گزارشات مطالعاتي به اداره اجرا جهت اجراي عمليات آبخيزداري

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  اجرا سازه هاي آبخيزداري

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تهيه نقشه هاي جانمايي و نقشه هاي اجرايي

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : گزارشات سازه اي و بيولوژيک

  خروجي فرآيند : اجرا پروژه

  فرآيند قبلي : تصويب گزارشات مطالعاتي در کميته فني

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    گزارشات سازه اي و بيولوژک در اداره مطالعات مورد بررسي قرار مي گيرد.

  2-    تصويب گزارشات در کميته فني

  3-    اجرا اين گزارشات در بخش اجرا

  بازه زماني اين  فرآيند يک سال مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره چهاردهم

  عنوان فرآيند: انجام مطالعات موردي آبخيزداري بر حسب ضرورت و نيازمعاونت آبخيزداري و شهرستان ها .

  ( مطالعات اماني)

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : مطالعاتي  در زمينه کنترل سيل ، فرسايش و رسوب  و  ذخيره آب در حوضه ها به شکل موردي در زمان وقوع مشکل انجام مي شود .

  دامنه کاربرد : با انجام مطالعات اماني توسط همکاران اداره مطالعات درزمان بسيار کمتر مطالعه جامعه اي از منطقه مورد نظر انجام مي گيرد و جهت حذف مشکل راه کارهايي ارائه مي گردد. و گزارشاتي براي اجرا و کنترل مشکل ارائه مي گردد.

  نيازها و انتظارات مشتريان:  رفع خطر سيلاب و يا مهار و ذخيره آب در اين طرح ها مد نظر مي باشد.

  منابع و اطلاعات : نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي  و اطلاعات مربوط به ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري، بازديدهاي منطقه اي و جانمايي سازه موردنظر و استفاده از اطلاعات گزارشات و بررسي هاي قبلي، دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند :نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي و اطلاعات مربوط به ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري، بازديدهاي منطقه اي و جانمايي سازه موردنظر و استفاده از اطلاعات گزارشات و بررسي هاي قبلي

  خروجي فرآيند :تهيه گزارشات سازه اي و يا بيولويک و تهيه نقشه هاي اجرايي جهت رفع مشکل

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد. ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند

  1-     بررسي نقشه ها  و بازديد منطقه اي

  2-    نوشتن گزارشات مربوطه

  مدت زمان :يك سال

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : روش اجرا به دليل اظهار نظرهاي شخصي ممکن است نادرست باشد و داراي نقص باشد.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):ندارد

   

   

  فرآيند شماره پانزدهم

  عنوان فرآيند: ارائه اطلاعات به دانشجويان و ادارات مختلف

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  ارائه خدمات

  دامنه کاربرد : ارائه خدمات به دانشگاهها و ادارات مربوطه

  نيازها و انتظارات مشتريان:  ارائه اطلاعات دقيق از مطالعات انجام شده

  منابع و اطلاعات : گزارشات توجيهي و تفصيلي اجرايي آبخيزداري، نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي، دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : ارائه درخواست متقاضي جهت دريافت وارائه اطلاعات

  خروجي فرآيند : ارائه خدمات به دانشجويان و ادارات مربوطه

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-    ارائه درخواست متقاضي جهت دريافت وارائه اطلاعات

  2-    ارجاع نامه به معاونت مربوطه جهت دريافت اطلاعات

  3-    ارائه اطلاعات دقيق از مطالعات انجام شده

  زمان : يك روز

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره شانزدهم

  عنوان فرآيند: ارائه خدمات به پروژه بين المللي مناريد

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  ارائه خدمات  به پروژه بين المللي مناريد

  دامنه کاربرد : اداره کل منابع طبيعي

  نيازها و انتظارات مشتريان:  استفاده از اطلاعات فني و اجرايي در انجام پروژه

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : گزارشات اداره مطالعات

  خروجي فرآيند : اجرا سازه ها

  فرآيند قبلي : ندارد.

  فرآيند بعدي : ندارد.

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    از گزارشات مطالعات براي طرح مناريد استفاده مي شود.

  2-    از نظرات کارشناسي براي اجرا طرح هاي پروزه مناريد استفاده مي شود.

  بازه زماني اين فرآيند  يک سال مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره هفدهم

  عنوان فرآيند: تهيه طرح و اسناد مطالعه و نقشه جهت بروژه هاي فاقد مطالعه( براي بخش اجرا)

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  تهيه طرح و اسناد مطالعه و نقشه جهت پروزه هاي فاقد مطالعه براي بخش اجرا)

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان: تهيه نقشه جانمايي و اجرايي براي انجام پروژه هاي فاقد مطالعه

  منابع و اطلاعات : نقشه هاي طراحي شده توسط کارشناسان ، دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : ندارد.

  خروجي فرآيند : ندارد.

  فرآيند قبلي : ندارد.

  فرآيند بعدي : ندارد.

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    کارشناسان اداره مطالعات و اجرا اقدام به جانمايي سازه اي مي کنند.

  2-    نقشه سازه اي طراحي مي شود.

  3-    طرح و نقشه تهيه شده در مکان مورد نظر اجرا مي شود.

  ( بازه زماني در اين فرايند  3 ماه مي باشد.)

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : اين گونه طرح  هايي به دليل نداشتن مطالعه و ابعاد کم آنها خيلي مفيد نيستند و نبايد اجرا شوند.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره هجدهم 

  عنوان فرآيند: اخذ مطالعات تفصيلي اجرايي حوضه هاي آبخيزداري بر اساس اولويت اجرايي.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  اجراي پروژه بر اساس طرح مطالعاتي آبخيزداري

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تهيه نقشه و طرح براي اجرا

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها ، مطالعات انجام شده در  داره مطالعات آبخيزداري

  ورودي فرآيند : گزارشات سازه اي و بيولوژيک

  خروجي فرآيند :

  فرآيند قبلي : تصويب گزارشات در کميته فني

  فرآيند بعدي : اجرا

  روش اجرا(شرح فرآيند):

   ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  1-    بر اساس اولويت اجرايي گزارشات تفصيلي اجرايي از اداره مطالعات دريافت مي شود و به اجرا درمي آيد.

  زمان اجراي اين فرآيند يک تا دو سال است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره نوزدهم

  عنوان فرآيند: برآورد هزينه اجراي پروژه براساس آخرين فهرست بهاي آبخيزداري

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  برآورد هزينه

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  تهيه فهرست بها براي انجام کارهاي آبخيزداري

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : ندارد.

  خروجي فرآيند : ندارد

  فرآيند قبلي : ندارد.

  فرآيند بعدي : ندارد.

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    اعمال تغيير قيمت هاي جديد بر اساس فهرست بها آبخيزداري

  بازه زماني فرآيند اين فرآيند 2 هفته مي باشد مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيستم

  عنوان فرآيند: دفاع از طرح هاي پيشنهادي اين معاونت در جلسه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  هدف فرآيند :  توجيه طرح هاي پيشنهادي در سازمان جنگل ها براي گرفتن اعتبار

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  نيازها و انتظارات مشتريان:  :  توجيه طرح هاي پيشنهادي در سازمان جنگل ها براي گرفتن اعتبار

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها و طرح هاي مطالعاتي مصوب در اداره مطالعات

  ورودي فرآيند : طرح هاي مطالعاتي مصوب در اداره مطالعات

  خروجي فرآيند : اجراي طرح

  فرآيند قبلي : اخذ مطالعات تفصيلي اجرايي حوضه هاي آبخيزداري بر اساس اولويت اجرايي

  فرآيند بعدي : تامين اعتبار و ابلاغ از سوي تهران جهت شروع کار

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-طرح هاي مصوب در اداره مطالعات و کميته فني براي توجيه طرح  از نظر اجرايي به سازمان جنگل ها فرستاده مي شود.

  2-در جلسه اي که با حضور کارشناسان سازمان با کارشناسان اداره اجرا و مطالعات برگزار مي شود طرحهاي پيشنهادي توجيه مي شوند.

  بازه زماني اين فرآيند  يک هفته است مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و يکم

  عنوان فرآيند: تهيه اسناد مناقصه و ارائه آن به امور پيمان

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  هدف فرآيند :  تهيه اسناد مناقصه

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  نيازها و انتظارات مشتريان: 

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : برآورد هزينه اجراي پروژه براساس آخرين فهرست بهاي آبخيزداري

  خروجي فرآيند : : ندارد

  فرآيند قبلي : برآورد هزينه اجراي پروژه براساس آخرين فهرست بهاي آبخيزداري

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا

  1-    اسناد مناقصه که بر اساس آخرين فهرست بهاي آبخيزداري تهيه مي شود به همرا نقشه ها به امور پيمان تحويل داده مي شود.

  2-    اين اسناد تحويل امور قرارداد ها مي شود که بر اساس آن پيمانکار بتواند براي انتخاب پروژه تصميم بگيرد.

  3-     بازه زماني براي فرآيند يک ماه مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و دوم

  عنوان فرآيند: تهيه اسناد مربوط به ارزيابي کيفي و کمي پيمانکار در صورت لزوم در مناقصات معاملات بزرگ با هدف انتخاب پيمانکاران ذي صلاح

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  هدف فرآيند :  تهيه اسناد مربوط به ارزيابي کيفي و کمي پيمانکار در صورت لزوم در مناقصات معاملات بزرگ با هدف انتخاب پيمانکاران ذي صلاح

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انتخاب پيمانکار اصلح

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : : اسناد مربوط به ارزيابي کيفي و کمي پيمانکاران

  خروجي فرآيند : ندارد

  فرآيند قبلي : تهيه اسناد مناقصه و ارائه آن به امور پيمان

  فرآيند بعدي :

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    کارشناسان اداره اجرا بر اساس فرم هاي مخصوص به ارزيابي کيفي و کمي پيمانکار مي پردازند.

  2-    اسناد مربوطه براي انتخاب مشاور به امور پيمان  تحويل داده مي شود.

  بازه زماني براي اين فرآيند يک ماه مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و سوم

  عنوان فرآيند: شرکت و همکاري در جلسه افتتاح و گشايش پيشنهاد قيمت پيمانکاران به عنوان يکي از سه عضو کميسيون مناقصات اداره کل.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  هدف فرآيند :  شرکت و همکاري در جلسه افتتاح و گشايش پيشنهاد قيمت پيمانکاران به عنوان يکي از سه عضو کميسيون مناقصات اداره کل.

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انتخاب پيمانکار

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : اسناد مناقصه

  خروجي فرآيند :

  فرآيند قبلي : تهيه اسناد مناقصه

  فرآيند بعدي : پيگيري انعقاد قرار داد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    تهيه اسناد مناقصه

  2-     ارائه اين اسناد به پيمانکاران

  3-    بازگشايي پاکتها براي قرائت قيمت هاي ارائه شده توسط پيمانکار

  بازه زماني اين فرآيند دو هفته مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و چهارم

  عنوان فرآيند: پيگيري انعقاد قرارداد که توسط اداره پيمان انجام مي شود.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  انعقاد قرارداد با پيمانکار

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري و امور قراردادها

  نيازها و انتظارات مشتريان:  انعقاد قرارداد

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : اسناد مناقصه

  خروجي فرآيند : انعقاد قرارداد

  فرآيند قبلي : تهيه اسناد مناقصه

  فرآيند بعدي : انعقاد قرارداد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  کارشناسان اداره اجرا و مطالعات در بازگشايي پاکت براي بررسي قيمت ارائه شده از سوي پيمانکار شرکت مي کنند.

  بازه زماني اين  فرآيند 2 هفته مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و پنجم

  عنوان فرآيند: برگزاري مناقصات در انتخاب شرکت مهندسين مشاور براي نظارت عالي بر پروژه هاي اجرايي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : نظارت بر اجراي طرح هاي اجرايي آبخيزداري که توسط پيمانکار انجام مي شود

  دامنه کاربرد :نظارت بهينه و مناسب بر اجرا و انجام پروژه هاي آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان : اجرا دقيق و با کيفيت پروزه هاي اجرايي

   

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند :مطالعات سازه اي و بيولوژيک،  دستور العمل هاي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري.

  خروجي فرآيند :انجام بهينه و مناسب طرح هاي اجرايي آبخيزداري

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.)ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.)-

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)  نظارت کارشناسان شرکت مهندسين مشاور از طريق بازديدههاي ميداني،  زمان اجراي پروژه حداکثر يک سال است.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره بيست وششم

  عنوان فرآيند:  بررسي درخواست افزايش يا كاهش مبلغ پيمان

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : اعلام تغييرات در برآوردهاي مبلغ به پيمانكار

  دامنه کاربرد : (معاونت آبخيزداري)

  نيازها و انتظارات مشتريان : اعمال تغييرات قيمت

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند  : ارائه نقشه و مستندات از طرف  پيمانكار ،

  خروجي فرآيند : فرم افزايش يا كاهش قيمت تا سقف 25 درصد

  فرآيند قبلي : (در صورتي كه فرآيند قبلي وجود داشته باشد.) ندارد

  فرآيند بعدي : (در صورتي كه فرآيند بعدي وجود داشته باشد.) ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد)

  1-بروز تغييرات در انجام تعهدات يا اعتبار پروژه

  2-تنظيم درخواست افزايش يا کاهش پيمان

  3- تاييد و امضاء توسط افراد مسئول

                                                                                                                                   بازه زماني اين فرايند يک هفته ماه مي باشد.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :مناسب است ولي بايد به هر مشاور يک پروژه داده شود و شرکت هاي مهندسين مشاور داخل استان در اولويت قرار گيرند.

  مستندات و سوابق (پيوست شود): فرم هاي ارزيابي کيفي و فني

   

   

   

   

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و ششم

  عنوان فرآيند: تحويل زمين در بخش اداره اجرا

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري(اداره اجرا)

  هدف فرآيند : معرفي مکان دقيق سازه هاي اجرايي و مکان دقيق اجراي طرح هاي بيولوژيک به پيمانکار

  دامنه کاربرد : با معرفي مکان دقيق اجراي سازه و فعاليت بيولوژيک، پروژه ها دقيق و هماهنگ با نظر کارشناسان بخش اجرا انجام مي شود.

  نيازها و انتظارات مشتريان:  پيمانکار نياز دارد که از محل دقيق اجراي پروژه اطلاع داشته باشد.

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : گزارشات بيولوژيک و سازه اي مصوب در کميته فني، تحويل زمين به پيمانكار

  خروجي فرآيند : تعيين محل دقيق احداث سازه با هماهنگي کارشناس اداره اجرا و پيمانکار

  فرآيند قبلي : ندارد.

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند ):

  1-    تشکيل کميسيون تحويل زمين با حضور پيمانکار و تحويل محل اجراي پروژه به ايشان

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

   

   

   

   

   

  فرآيند شماره بيست و هفتم

  عنوان فرآيند: تاييد روند تجهيز کارگاه

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :تامين محل اسکان عوامل پيمانکار ، عوامل کارفرما و دستگاه نظارت، تامين ماشين آلات و ادوات لازم ، تامين مصالح و تجهيزات مصرفي که در اين پروسه تامين محل با کارفرما و مابقي توسط پيمانکار صورت مي گيرد. 

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري و منطقه مورد نظر

  نيازها و انتظارات مشتريان:  با تجهيز کار گاه شرايط براي نظارت کارفرما فراهم مي شود.

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان متبوع  و جداول تجهيز کارگاه متتم به اسناد پيمان

  ورودي فرآيند : ، تامين ماشين الات و ادوات از طرف پيمانکار و معرفي نيرو از طرف پيمانکار

  خروجي فرآيند : تجهيز كارگاه و شرايط مساعدت اجراي پروژه

  فرآيند قبلي :انعقاد قرارداد

  فرآيند بعدي : شروع عمليات اجرايي

  روش اجرا(شرح فرآيند):

       1- تامين محل اسکان عوامل پيمانکار ، عوامل کارفرما و دستگاه نظارت، تامين ماشين آلات و ادوات   لازم ، تامين مصالح و تجهيزات مصرفي  

  2-    پيمانکار بايد شرايط کارگاه را براي شروع کار فراهم کند.

                   زمان لازم براي اين کار حداکثر 2 ماه بعد از تحويل زمين است.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  فرآيند شماره بيست و هشتم

  عنوان فرآيند: بررسي و تاييد صورتجلسات کارگاهي که توسط پيمانکار تهيه مي شود.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري (اداره اجرا)

  هدف فرآيند :  بررسي و يا تاييد صورت جلسات کارگاهي پيمانکار

  دامنه کاربرد: اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  صورتجلسات کارگاهي توسط پيمانکار در محل پروژه تهيه و جهت تاييد به دستگاه نظارت  و کارفرما ارائه مي شود.

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان متبوع  و نقشه ها و دستورالعمل هاي اجرايي

  ورودي فرآيند : نقشه هاي جديد ،تحويل زمين به پيمانكار

  خروجي فرآيند : صورتجلسات

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : صورت وضعيت

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    مسئول کارگاه جهت تهيه صورتجلسات و مستندات لازم اقدام نموده و جهت بررسي و تائيد به کارفرما و  دستگاه نظارت ارائه مي دهد.

  2-    دستگاه نظارت پس از بررسي و اصلاحات لازم نسبت به تائيد آنها اقدام مي نمايد.

  زمان اين فرآيند يک هفته تا يک ماه است.

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : اين صورتجلسات بايد به اطلاع اداره مطالعات نيز برسد.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره بيست و نهم

  عنوان فرآيند: بررسي صورت وضعيت کارگاهي پيمانکار

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري(اداره اجرا)

  هدف فرآيند : پرداخت حق الزمه و يا بالابردن توان مالي پيمانکار با توجه به شرايط پيمان.

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  پيمانکاران براي دريافت مبلغ قرارداد به اين صورت وضعيت و تاييد آن از طرف کارفرما نياز دارند.

  منابع و اطلاعات : دستورالعمل سازمان متبوع

  ورودي فرآيند : تحويل صورت وضعيت متتمم به نقشه،ريز متره،  خلاه متره، صورتجلسه مشاور  

  خروجي فرآيند :  پرداخت صورت وضعيت به پيمانکار

  فرآيند قبلي :  ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): ( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)(همچنين بازه زماني احتمالي اين فرآيند چه مدت مي باشد.

  1-    پيمانکار نسبت به ارائه صورت وضعيت اقدام مي نمايد

  2-     بررسي صورت وضعيت توسط دستگاه نظارت و کارفرما

  3-      پرداخت صورت وضعيت از طرف ذيحسابي

  زمان اين فرآيند بستگي به نحو انجام کار و صحت کار و وجود اعتبار در امور مالي مي باشد که از يک هفته تا 6 ماه به دليل نبود پول و اعتبار لازم ممکن است طول بکشد .

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

  فرآيند شماره سي يم

  عنوان فرآيند: تشکيل کميسيونهاي تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري(اداره اجرا)

  هدف فرآيند :  تحويل گرفتن کار از پيمانکار طبق دستور العمل هاي اجرايي و نقشه ها

  دامنه کاربرد : معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  دريافت حق الزحمه و هزينه اجرا طبق مفاد قرارداد

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل هاي سازمان متبوع

  ورودي فرآيند : كليه مستندات ، برگه هاي صورت وضعيت موقت و قطعي

  خروجي فرآيند : تحويا پروژه به پيمانکار

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    دريافت صورتجلسات ريزه متره ها

  2-    تشکيل کميسيون تحويل موقت و قطعي پس از دوره تضمين

  3-    در صورت تحويل موقت صورت وضعيت قطعي پيمانکار

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره سي و يکم

  عنوان فرآيند:  بررسي پرونده هاي مربوط به تسهيلات بخش آبخيزداري

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري(اداره اجرا)

  هدف فرآيند :  دادن تسهيلات به متقاضيان در بخش آبخيزداري در قالب پروزه هاي مکانيکي، بيولوژيک و مديريتي

  دامنه کاربرد معاونت آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان: براي انجام طرح هاي آبخيزداري و فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا ارگانهاي مسئول نهايت همکاري را براي پرداخت تسهيلات وام انجام دهند.  

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان متبوع 

  ورودي فرآيند : ارائه پروژه با توجيه اقتصادي براي گرفتن وام

  خروجي فرآيند : پرداخت تسهيلات و اجراي پروژه

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    ارائه طرح از طريق متقاضيان به اداره اجراي آبخيزداري

  2-    تصويب طرح توسط كارشناسان مربوطه و معاونت آبخيزداري

  3-    ارجاع  متقاضي به بانك براي گرفتن تسهيلات

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : بانک نسبت به تسهيل پرداخت وام اقدام نمايد.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره سي و دوم

  عنوان فرآيند: خريد نهادهاي (بذر ، کود و نهال) بر اساس استانداردهاي لازم

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند : خريد و تهيه نهال، بذر و کود  براي عمليات بيولوژيک

  دامنه کاربرد : اداره آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  بذر و نهادهاي موردنياز (بذر و قلمه)

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : مشخصات نهاده هاي مورد نياز

  خروجي فرآيند : خريد نهاده ها

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  1-    تصويب گزارشات بيولوژيك و جانمايي طرح هاي بيولوژيك

  2-    مشخصات نهاده هاي مصرفي

  3-    گرفتن قيمت و پيگيري خريد از نهالستان ها و مراکز فروش نهاده ها

  4-    نظارت بر حمل نهاده ها از محل خريد تا محل کاشت

  مدت : يكسال الي دو ماه

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :روش اجرا مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

  فرآيند شماره سي و سوم

  عنوان فرآيند: نظارت بر روند اجراي پروژه هاي آبخيزداري از نظر کيفي و کمي

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  نظارت بر نحو اجراي پروژه هاي آبخيزداري از نظر کيفي و کمي

  دامنه کاربرد : اداره اجراي آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان:  دستوالعمل سازمان متبوع 

  منابع و اطلاعات : دستورالعمل از اداره مطالعات آبخيزداري 

  ورودي فرآيند :گزارشات بيولوژيک و سازه اي مصوب در کميته فني

  خروجي فرآيند : اجراي سازه و انجام طرح بيولوژيك

  فرآيند قبلي: ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند):

  بازديدهاي دوره اي در سطح نظارت عالي و مقيم از پروزه و تهيه مستندات لازم

   زمان اجراي طرح هاي آبخيزداري از 3 تا 12ماه به طول مي انجامد. 

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا :

  امکانات و تجهيزات مورد نظر و همچنين انگيزه لازم مقدور باشد.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره سي و چهارم

  عنوان فرآيند:  اسکن و ارسال صورت وضعيت ها با نامه به ذي حسابي اداره کل

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :  ارسال صورت وضعيت ها با نامه به ذي حسابي اداره کل

  دامنه کاربرد : اداره مالي و آبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان: ارسال صورت وضعيت از طرف اداره طرح و برنامه آبخيزداري به ذي حسابي اداره کل

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان جنگلها

  ورودي فرآيند : : صورت وضعيت، قرارداد،اسناد مناقصه و مستندات هر پروژه.

  خروجي فرآيند : ارسال صورت وضعيت و پرداخت مبلغ قرارداد به پيمانكار

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند): اسكن نموده كليه صورت وضعيت ها

  1-    تحويل مستندات پروژه پس از تحويل موقت از دستگاه نظارت

  2-    بايگاني نمودن آن به صورت الکترونيک

    مدت : 1 ماه

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

   

   

  فرآيند شماره سي و پنجم

  عنوان فرآيند: بايگاني اطلاعات اداره اجرا شامل صورت وضعيت، قرارداد،اسناد مناقصه، عکس هاي هوايي و مستندات هر پروژه.

  حوزه کاري فرآيند :معاونت آبخيزداري

  هدف فرآيند :بايگاني اطلاعات اداره اجرا  

  دامنه کاربرد : اداره مالي وآبخيزداري

  نيازها و انتظارات مشتريان: با بايگاني اطلاعات ، در هر زماني که لازم باشد مي توان دسترسي راحتي به اطلاعات داشت.

  منابع و اطلاعات : دستوالعمل سازمان متبوع 

  ورودي فرآيند : فرم هاي صورت وضعيت، قرارداد، اسناد مناقصه، تصاوير و مستندات هر پروژه.

  خروجي فرآيند : فايل اسكن شده قراردادها

  فرآيند قبلي : ندارد

  فرآيند بعدي : ندارد

  روش اجرا(شرح فرآيند):( بازه زماني در هر قسمت از فرآيند ذکر شود و نيز نقطه آغاز و پايان فرآيند مشخص باشد)

  1-    تحويل تمامي مستندات پروزه از دستگاه نظارت

  2-    اسكن نمودن فرم ها و كليه مستندات در رايانه و فايل مربوطه

  3-    تهيه بانك اطلاعاتي و بايگاني نمودن آنها

                                                                                                                                                 مدت زمان : يك روز

   

  پيشنهاد در خصوص روش اجرا : مناسب است.

  مستندات و سوابق (پيوست شود):

   

  چاپ | ارسال به ديگران |