عکس گونه های گیاهی
 

Osmunda

Onychium

Panicum

Pterocarya Nutt ex Moq.

         

Vitex L.            

Vaccinium myrtillus

Varthemia DC.

Vulpia myuros (L.)K.C. Gmelin

Sambolus L.

چاپ | ارسال به ديگران |