"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
عوامل ناپایداری منابع طبیعی

 

عوامل ناپايداري منابع طبيعي :

 - عدم تعادل دام و مرتع (وجود دام و دامدار مازاد در مراتع )

- قطع درختان جنگلي به منظور تامين چوب سوخت و استفاده از سرشاخه براي تامين علوفه دام

- تغيير كاربري اراضي جنگلي و مرتعي به بهانه هاي مختلف (توسعه زراعت ديم و ...........)

- آتش سوزيهاي عمومي و غير عمومي( مخربترين عامل تخريب )

- خشكساليهاي مستمر و بروز پديده گرد و غبار

- بروز آفات و امراض در سطح جنگلهاي طبيعي

 

چاپ | ارسال به ديگران |