پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مرتع
اداره مرتع

 اهداف  پروژه های مرتع

1- حفاظت آب و خاك (افزايش نفوذ پذيري آب و تغذيه سفره هاي آب زير زميني جلوگيري از فرسايش و بروز سيل )

2- توليد علوفه مرتعي (حدود سه ميليون راس دام به مدت 5 ماه از سال به مرتع وابسته هستند )

با روش اجراي طرحهاي مرتعداري

3- توسعه گياهان علوفه اي مقاوم به خشكي (خصوصا"در مناطق گرمسيري با توجه به پديده خشكسالي )

عناوين پروژه ها

مميزي و تنسيق مراتع ،تهيه طرحهاي مرتعداري ،ساماندهي چراي دام ،كپه كاري ،كود پاشي ،قرق مرتع ،توليد نهال (بوته كاري )تبديل ديمزارهاي كم بازده ،ذخيره نزولات ،تامين آب در مرتع

 

چاپ | ارسال به ديگران  |