پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید آموزشی - ترویجی کارشناسان اداره کل و جوامع محلی حوزه آبخیز آهوران کرمانشاه
بازدید : 25 12 تير 1398 ساعت 12:36 شماره :61519

بازدید آموزشی - ترویجی کارشناسان اداره کل و جوامع محلی حوزه آبخیز آهوران کرمانشاه
 

بازدید کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه و جوامع محلی آهوران کرمانشاه از پروژه های جنگل کاری، بیابانزدائی؛ آبخیزدای و صنایع روستایی مرتعداران شهرستان کاشان به منظور تغییر الگوی معیشتی مرتعداران.