درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی
جنگلها و مراتع سرمایه های ملی است بایستی حفظ شود
آقای فرامرز داوری رئیس اداره حقوقی در رابطه با گزارش یکصدروزه فعالیتهای حوزه خود اظهار داشت منابع طبیعی اعم از جنگلها و مراتع سرمایه های ملی و متعلق به همه نسلهاست و بایستی با تمامی توان خود در حفظ آن بکوشیم گفت:
منابع طبیعی امانت نسلهای آینده در دست نسل امروز
دکتر حسن زاده رئیس اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه منابع طبیعی امانت نسل های آینده است در دست نسل های امروز اظهار داشت:
حفظ منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر است
مهندس عسگری معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که حفظ احیاء و توسعه منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر میشود اظهار داشت
جوامع محلی می توانند بهترین حافظان منابع طبیعی باشند
مهندس ابراهیمی رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیع و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که جوامع محلی میتواند با بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بهترین حافظان برای آن باشند اظهار داشت : ما به دنبال این هستیم که در مرحله اول مردم بهره بردار حقیقی را با مسائل فنی و عملی آشنا نماییم تا بتوانیم بهره برداری پایدار و مناسبی از عرصه های منابع طبیعی داشته باشیم
حفظ منابع طبیعی حفظ حیات انسانهاست
سرهنگ بهاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که منابع طبیعی بستر حیات انسانهاست و ما نه تنها در حوزه وظایف بلکه شرعا و عرفا هم موظف به حفاظت از آن هستیم اظهار داشت
logo-neda
اخبار
جنگلها و مراتع سرمایه های ملی است بایستی حفظ شود | بازدید :2
آقای فرامرز داوری رئیس اداره حقوقی در رابطه با گزارش یکصدروزه فعالیتهای حوزه خود اظهار داشت منابع طبیعی اعم از جنگلها و مراتع سرمایه های ملی و متعلق به همه نسلهاست و بایستی با تمامی توان خود در حفظ آن بکوشیم گفت:
منابع طبیعی امانت نسلهای آینده در دست نسل امروز | بازدید :9
دکتر حسن زاده رئیس اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه منابع طبیعی امانت نسل های آینده است در دست نسل های امروز اظهار داشت:
حفظ منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر است | بازدید :8
مهندس عسگری معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که حفظ احیاء و توسعه منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر میشود اظهار داشت
جوامع محلی می توانند بهترین حافظان منابع طبیعی باشند | بازدید :3
مهندس ابراهیمی رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیع و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که جوامع محلی میتواند با بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بهترین حافظان برای آن باشند اظهار داشت : ما به دنبال این هستیم که در مرحله اول مردم بهره بردار حقیقی را با مسائل فنی و عملی آشنا نماییم تا بتوانیم بهره برداری پایدار و مناسبی از عرصه های منابع طبیعی داشته باشیم
حفظ منابع طبیعی حفظ حیات انسانهاست | بازدید :17
سرهنگ بهاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که منابع طبیعی بستر حیات انسانهاست و ما نه تنها در حوزه وظایف بلکه شرعا و عرفا هم موظف به حفاظت از آن هستیم اظهار داشت
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است | بازدید :27
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است مهندس دارابی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت وبه مثابه پزشک طبیعت است در خصوص فعالیت های حوزه خود در دوره یکصد روزه اظهار داشت فعالیت ها در حوزه منابع طبیعی عمدتا در طول سال انجام شده و در طول سالها منتهی به نتیجه میشود و لیکن آنچه می توان به عنوان گزارش اقدامات در طول یکصد روز در راستای تحقق اهداف اقتصادی و مقاومتی ذکر کنم عبارت است از :
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه | بازدید :47
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه با پیشنهاد اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
جلسه انتخابات اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیز داری استان کرمانشاه | بازدید :46
جلسه انتخابات اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیز داری استان کرمانشاه در منابع طبیعی استان با حضور دکتر شریعتی ریس اموزش مهندس محبوبی ومهندس رضایی از دفتر اموزش ترویج ومشارکتهای مردمی سازمان جنگلها ومهندس ورضایی ریس اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیزداری کشور
کسب رتبه برتر  | بازدید :36
کسب رتبه برتر توسط اعضاء ستاد حوادث شهرستان دالاهو در کارگروه مدیریت بحران استانداری به خاطر گزارش وسناریو مطلوب وتقدیر از جناب آقای فارقی کارمند منابع طبیعی
همایش احیا و حمایت از قره سو | بازدید :34
دومین همایش احیا و حمایت از قره سو در تاریخ 96/6/29 راس ساعت 17 در حاشیه پل قره سو با حضور پر شور سمن های زیست محیطی استان و مسولین محترم از جمله( جناب آقای مهندس شیخ ویسی ، اقای دکتر حسن زاده ، معاونین آبفا ،فرماندار محترم،اعضای محترم شورای شهر و عموم همشهریان عزیز )
جنگلها و مراتع سرمایه های ملی است بایستی حفظ شود | بازدید :2
آقای فرامرز داوری رئیس اداره حقوقی در رابطه با گزارش یکصدروزه فعالیتهای حوزه خود اظهار داشت منابع طبیعی اعم از جنگلها و مراتع سرمایه های ملی و متعلق به همه نسلهاست و بایستی با تمامی توان خود در حفظ آن بکوشیم گفت:
منابع طبیعی امانت نسلهای آینده در دست نسل امروز | بازدید :9
دکتر حسن زاده رئیس اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه منابع طبیعی امانت نسل های آینده است در دست نسل های امروز اظهار داشت:
حفظ منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر است | بازدید :8
مهندس عسگری معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که حفظ احیاء و توسعه منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر میشود اظهار داشت
جوامع محلی می توانند بهترین حافظان منابع طبیعی باشند | بازدید :3
مهندس ابراهیمی رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیع و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که جوامع محلی میتواند با بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بهترین حافظان برای آن باشند اظهار داشت : ما به دنبال این هستیم که در مرحله اول مردم بهره بردار حقیقی را با مسائل فنی و عملی آشنا نماییم تا بتوانیم بهره برداری پایدار و مناسبی از عرصه های منابع طبیعی داشته باشیم
حفظ منابع طبیعی حفظ حیات انسانهاست | بازدید :17
سرهنگ بهاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که منابع طبیعی بستر حیات انسانهاست و ما نه تنها در حوزه وظایف بلکه شرعا و عرفا هم موظف به حفاظت از آن هستیم اظهار داشت
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است | بازدید :27
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است مهندس دارابی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت وبه مثابه پزشک طبیعت است در خصوص فعالیت های حوزه خود در دوره یکصد روزه اظهار داشت فعالیت ها در حوزه منابع طبیعی عمدتا در طول سال انجام شده و در طول سالها منتهی به نتیجه میشود و لیکن آنچه می توان به عنوان گزارش اقدامات در طول یکصد روز در راستای تحقق اهداف اقتصادی و مقاومتی ذکر کنم عبارت است از :
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه | بازدید :47
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه با پیشنهاد اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
جلسه انتخابات اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیز داری استان کرمانشاه | بازدید :46
جلسه انتخابات اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیز داری استان کرمانشاه در منابع طبیعی استان با حضور دکتر شریعتی ریس اموزش مهندس محبوبی ومهندس رضایی از دفتر اموزش ترویج ومشارکتهای مردمی سازمان جنگلها ومهندس ورضایی ریس اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیزداری کشور
کسب رتبه برتر  | بازدید :36
کسب رتبه برتر توسط اعضاء ستاد حوادث شهرستان دالاهو در کارگروه مدیریت بحران استانداری به خاطر گزارش وسناریو مطلوب وتقدیر از جناب آقای فارقی کارمند منابع طبیعی
همایش احیا و حمایت از قره سو | بازدید :34
دومین همایش احیا و حمایت از قره سو در تاریخ 96/6/29 راس ساعت 17 در حاشیه پل قره سو با حضور پر شور سمن های زیست محیطی استان و مسولین محترم از جمله( جناب آقای مهندس شیخ ویسی ، اقای دکتر حسن زاده ، معاونین آبفا ،فرماندار محترم،اعضای محترم شورای شهر و عموم همشهریان عزیز )
مهندس بهزاد رستمی از مبارزه با آفت دارواش و همچنین کاشت بذور جنگلی خبر داد | بازدید :289
خبرنگار طبیعت:مهندس بهزاد رستمی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوانرود بیان داشت که کارکنان اداره مطبوع خویش بهمراه گروهای مردم نهاد در منطقه سرارود اقدام به قطع آفت دارواش خبر داد وی همچنین از همکاری صمیمانه گروه های مردمی در کشت بذور جنگلی در منطقه هلانیه خبر داد.
حضور مدیرکل منابع طبیعی و معاونین بهمرا خانواده های محترم در طرح جنگلانه | بازدید :317
خبرنگار طبیعت:باتوجه به برگزاری طرح مشارکتی جنگلانه در سراسر کشور این طرح در شهر کرمانشاه در روز جمعه مورخ 94/10/4 ساعت 9 صبح با حضور مهندس شیخ ویسی بهمراه معاونین محترم با خانوادهایشان فضای صمیمی در طرح ایجاد نمود ,که تاکیدی بر پایبندی رییس و معاونین بر گسترش فرهنگ مشارکت با مردم برای مردم در توسعه فضای سبز را نوید میدهد.
برگزاری طرح کشوری جنگلانه در استان کرمانشاه | بازدید :281
خبرنگار طبیعت:طرح سراسری جنگلانه در استان کرمانشاه نیز با حضور سازمانهای مردم نهاد در کلیه شهرستانهای استان کرمانشاه با حضور سازمانهای مردمی( NGO )و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ه در روز جمعه مورخه 4دی ماه 94 راس ساعت 9صبح اجرا خواهد شد
حضرت حجت السلام والمسلمین احساندوست مسیول دفتر نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیع استان کرمانشاه عملکرد حوزه ولی فقیه را درسال 93-94 بیان داشت | بازدید :291
خبرنگار طبیعت ضمن تشکر از حجت الاسلام حاج آقا احساندوست مسیول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه پیرامون عملکرد آن حوزه در سال 93-94 سوالاتی را مطرح که ایشان ضمن تشکر و قدردانی از مدیر کل منابع طبیعی جناب مهندس شیخ ویسی بخاطر همکاری درهمه زمینه ها با این نهاد و همچنین از همکاران شاغل درمنابع طبیعی استان کرمانشاه که در تمامی مراسمات شرکت مستمر داشته اند قدردانی بعمل آوردند ,ایشان سپس به بیان عملکرد حوزه ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی پرداختند. ا
بازدید کارشناسان
بازدید کارشناسان از نهالستان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه | بازدید :279

خبرنگار طبیعت: طی بازدید از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه کارشناسان و صاحب نظران در زمینه گیاهان دارویی به بازدید از نمونه های جدید کشت گردیده توسط این اداره کل که بعی از آنها برای اولین بار بوده پرداخته و سوالاتی پیرامون نحوه کشت و چگونگی فرایند سه گانه این محصولات موضوعاتی مطرح کردند.
برگزاري كارگاه آموزشي (پروژه مناريد) | بازدید :204
به گزارش خبرنگار پيام طبيعت كارگاه آموزشي يك روزه آموزشي و مشورتي وخبرنگاري در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست ، اشتراك و انتقال دانش موخه 9/4/94 در سالن جلسات جهادكشاورزي استان كرمانشاه با حضور دكتر حسن زاده مديرپروژه مناريد استان و خانم ببران مدرس و از اساتيد برجسته دانشگاه تهران و كارشناسان مرتبط و همچنين جمعي از خبرنگاران سراسري و استاني برگزار گرديد .
بازديد جوامع محلي از پروژه مناريد | بازدید :351
به گزارش خبرنگار پيام طبيعت با توجه به نقش و اهميت اجراي طرحهاو پروژه هاي روستايي و مشاركت جوامع محلي بازديدي با حضور اعضاي شوراي اسلامي روستاي چقاگينو از توابع بخش ماهيدشت و اعضاء كميته فني مناريد و تعدادي از مجريان طرحهاي عمراني روستاي رزين جهت چگونگي نحوه اجراي پروژه هاي در دست اقدام بعمل آمد
بازديد از پروزه جنگلكاري بيد سرخ شهرستان صحنه | بازدید :377
به گزارش خبر نگار پيام طبيعت با توجه به بازرسي هاي دوره اي از پروزه هاي اجرايي ، مهندس عسگري مسئول بازرسي وارزيابي عملكرد اداره كل گفت: پروزه جنگلكاري بيد سرخ شهرستان صحنه با توجه به گستردگي آن وتوسعه جنگلكاري وحجم بالاي عمليات اجرايي ولزوم تسريع در كار نتيجه ارزيابي رضايت بخش است.
حريق شهرستان سنقرمهار شد. | بازدید :396
پيمان معينيان سرپرست اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان در گفتگو با خبر نگار پيام طبيعت اظهار داشت:دو منطقه پيرسلمان وجاميشان عليااز توابع شهرستان سنقر وكليايي كه هر دو صعب العبورند بعلت سهل انگاري زارعين منطقه دچار حريق گرديدكه با تلاش نيروهاي عضو ستاد بحران وشهرستان موفق به مهار حريق شديم.
آتش سوزي دالاهو مهار شد. | بازدید :467
آتش سوزي منطقه قلعه لان دالاهو با هوشياري واعزام به موقع اكيپ هاي اطفاء حريق مهار شد.
نظرتان درمورد این سایت چیست؟
بازدید روز : 6889
بازدید کل : 38439
آخرین بروزرسانی:
26 دی 1396 8:32